ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ ЗЕРНОВИХ СІВОЗМІН ТА СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Автор(и)

Ключові слова:

короткоротаційна сівозміна, смуговий обробіток, оранка, пунктирна і шахова сівба, продуктивність, урожайність, джерела ефективності

Анотація

У статті викладена стратегія удосконалення та інновації структури посівних площ з урахуванням сучасних реалій кліматичних змін; встановлено, що високопродуктивними й екологічними є 3-пільні зернові сівозміни із насиченням зернобобовими та просапними культурами, узагальнені їхні техніко-економічні переваги.
Метою досліджень було обґрунтувати доцільність та методи реалізації технології смугового обробітку ґрунту в короткоротаційній зерновій сівозміні та визначити її ефективність.
Методи досліджень: аналітичний; лабораторно-польовий, статистичний, розрахунковий за методиками Б. А. Доспєхова [1] і загальноприйнятими агрономічними та економічними методиками.
Результати. Обґрунтовані перспективи короткоротаційної сівозміни в умовах зміни клімату та доцільність її впровадження в ґрунтово-кліматичній зоні Лісостепу України на прикладі вирощування кукурудзи і сої. Акцентовано увагу на джерелах ефективності та викладені основні рекомендації щодо комплексів машин для ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур у фермерських господарствах малого і середнього рівнів.
Висновки.
1. Аналіз ресурсоощадних технологій вирощування кукурудзи та сої визначив смуговий обробіток ґрунту як перспективний.
2. Встановлено, що смуговий обробіток ґрунту має перевагу в накопиченні та збереженні вологи в порівнянні з традиційним обробітком, що є актуальним в умовах зміни клімату.
3. Урожайність зерна кукурудзи на смуговому обробітку з пунктирним і шаховим способом сівби переважає аналогічний показник на оранці на (22…27) % вище Контролю – без добрив; на (8…13) % – із внесенням добрив).
4. Використання смугового обробітку порівняно з традиційною оранкою знижує затрати праці майже на 40 %, витрати палива на 50 %, прямі експлуатаційні витрати на (24…29) % та загалом прогнозує зниження собівартості зерна.
5. Смуговий обробіток – енергоощадний агротехнічний прийом, ефективність якого досягається поєднанням таких чинників: зменшенням витрат на обробіток ґрунту; використанням ефективної дії локально розміщених добрив; волого- та теплоутримувальної дії поверхневого шару рослинних решток; демпферного ефекту вологозабезпечення кореневої системи сходів завдяки міграції води в смуговому та міжсмуговому просторі.

Біографія автора

Л. Шустік, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

Посилання

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Звіт про науково-дослідну роботу № д.р. 0114U005382/2016 «Дослідження новітніх техніко-технологічних рішень смугового обробітку ґрунту»/ Тема 02.1.1. – Дослідницьке, 2016.

Corn Response as Affected by Planting Distance from the Center of Strip-Till Fertilized Rows //Автори: Adee, Eric; Hansel, Fernando D.; Diaz, Dorivar A. Ruiz; із співавторами /FRONTIERS IN PLANT SCIENCE. – Том: 7. – Номер статті: 1232. – Опубліковано: серпень, 18. 2016.

Шляхи реалізації смугового обробітку в малих і середніх господарствах / Шустік Л., Громадська В., Мариніна Л., Негуляєва Н., Супрун В.// Зб. наук. пр./ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Випуск №21(35), 2017.

Агроекологічні підходи до підвищення продуктивності короткоротаційних соєво-кукурудзяних сівозмін залежно від ступеня насичення культурами та їх системи удобрення в Лісостепу України / [В.Петриченко, С. Колісник, О. Панасюк, Л. Броннікова]. – Корми і кормовиробництво, 2007. – Вип. 59. – С. 3-9.

Soybean Spatiotemporal Yield and Economic Variability as Affected by Tillage and Crop Rotation //Автори: Al-Kaisi, Mahdi M.; Archontoulis, Sotirios; Kwaw-Mensah, David / AGRONOMY JOURNAL. – Том 108. – Вип. 3. – С. 1267-1280. – Опубліковано: травень-червень 2016.

Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник /Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.П., Костогриз П.В. [за ред. В.О. Єщенка]. – К.: Дія, 2005. – 288 с.

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур (зернові, круп’яні та зернобобові культури) / За ред. В.В. Волкодава. – К., 2001. – 69 с.

Качинский Н.А. О структуре почвы, некоторых ее свойствах и дифференциальной порозности. /Почвоведение. – № 6, 1947.

Протокол державних типових випробувань № 01-25-2018. Сівалка універсальна просапна пневматична VEGA-8, модернізована зі схемою висіву «Twin-Row». – Дослідницьке, 2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління