БІОЕКОНОМІКА ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

В. Крутякова, Т. Бабинець, В. Таргоня, О. Бондаренко

Анотація


Мета дослідження – удосконалення теоретико-концептуального бачення та системних ознак феномену біоекономічної ефективності сільськогосподарського виробництва використанням цинологічного системного підходу, а також економічного, біотехнологічного, біоенергетичного та агроекологічного оцінювання.
Методи. На основі системних аналітичних досліджень та аналізу результатів розроблення та впровадження у виробництво техніко-технологічних рішень комплексного використання біотехнологічних альтернатив визначено та описано низку технологічних передумов забезпечення синергетичного біоекономічного ефекту.
Результати. Концепція біоекономіки має на меті реалізацію потенціалу біологічних матеріалів на основі біотехнологій для науково-технічного прогресу і соціально-економічного розвитку.
Економічним потенціалом агробіомаси в Україні є нетоварна частина урожаю сільськогосподарських культур та енергетичні культури. Для місцевого децентралізованого енергозабезпечення доцільним є використання енергії біомаси на основі застосування таких біоенергетичних процесів як метанове зброджування, біотермічне спалювання, виробництво біовугілля. Їх застосування надає можливість отримання, окрім теплової енергії або енергоносіїв, високоякісних біологічно активних добрив і біовугілля для санації та відтворення родючості ґрунтів, а також кардинально підвищує секвестрування парникових газів.
Одним із пріоритетних напрямків розвитку біотехнологічних альтернатив є також активний розвиток органічного землеробства. Створення стійких агроценозів передбачає відмову від використання хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив, винесення на промислові майданчики значної частини мікробіологічних і біологічних процесів гуміфікації органічних мас в закритих і напівзакритих промислових реакторних системах, в яких швидкість редукування в сотні і тисячі раз перевищує природну, а втрати  через емісію біологічно активних речовин зведені до мінімуму. Крім того, передбачається використання мікробіологічних та ентомологічних препаратів захисту рослин, які притаманні біоценозам.
Висновки. Найбільш перспективним з екологічної точки зору є використання енергії біомаси на теплові потреби на основі процесів, які забезпечують отримання не тільки теплової енергії, а й високоякісних біологічних добрив.
Розвиток біологічного землеробства потребує досягнення третього рівня біологізації – технологій створення стійких агроценозів, які передбачають комплексне використання біотехнологічних альтернатив для досягнення відновлення малого кругообігу речовин в ґрунті. Це дозволить досягти стійкого синергетичного ефекту, а саме отримання якісної сільськогосподарської продукції з одночасним зменшенням енергетичних витрат і відновленням довкілля.

Ключові слова


Біоекономіка; Біотехнологічні альтернативи; Біологізація; Біомаса; Органічне землеробство; Технологічний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Биоэкономика: проблемы станов­ления, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webeconomy.ru/index.

php?page=cat&cat=mcat&mcat=189&type=news&newsid=2847

Талавиря М. П. Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням в умовах глобалізації : [монографія] / М. П. Талавиря, А. М. Клименко, В. В. Жебка [та ін.]. – К. : Лисенко М. М., 2012. – 339 с.

Байдала В. В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи / В. В. Байдала [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/user/ Downloads /znptdau_2013_1_3_4.pdf.

Литвак О. А. Біоекономічний підхід у розвитку аграрного сектора економіки: теоретико-методичні та практичні аспекти / О. А. Литвак. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 88 с.

Погріщук Б. В., Мартусенко І. В. Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону / Б. В. Погріщук, І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 98–107.

Мельник Л. Г. Екологічна економіка : [підручник] / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2003. – 346 с.

Brunori G. Biomass, Biovalue and Sustainability: Some Thoughtson the Definitionof the Bioeconomy // EuroChoices, 2013, vol. 12, no. 1, pp. 48-52.

Mateescu I., Popescu S., Paun L., Roata G., Bancila A., Oancea A. Bioeconomy. Whatisbioeconomy? HowwillbioeconomydevelopthenexttwoDecades // Studia Universitatis «VasileGoldi», SeriatiineleVieii, 2011, vol. 21, no. 2, pp. 451-456.

McCormick K., Kautto N. The Bioeconomy in Europe: AnOverview. Sustainability, 2013, vol. 5, pp. 2589-2608.

Staffas L., Gustavsson M., McCormick K // StrategiesandPoliciesfortheBioeconomyandBio-BasedEconomy: AnAnalysisofOfficialNationalApproaches. Sustainability, 2013, vol. 5, pp. 2751-2769.

Fücks R. Zielonarewolucja. – Instytut Wydawniczy Książkai Prasa Warszawa 2016. – 408 p.

Kovacs B. Sustainable agriculture, forestry and fisheries in the bioeconomy. A challenge for Europe : 4th SCAR foresight exercise, SCAR, 2015. – 158 р.

Новохацький М., Таргоня В., Бондаренко О. Концепція інтенсифікації біологічного агровиробництва. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2018. Вип. 22(36). С. 132 - 140.

Новохацький М., Таргоня В., Бондаренко О., Литовченко О., Осіпова І. Розроблення техніко-технологічних рішень підвищення ефективності біологічного виробництва. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Вип. 24(38). С. 236-241.

Новохацький М., Крутякова В., Таргоня В., Нілова Н., Гусар І. Дослідження впливу біопрепаратів на розвиток хвороб насіння зернових колосових культур та їх ріст у різних температурних умовах. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2017. Вип. 21(35). С. 253-257.

MISSEMER, Antoine. 2017. “Nicholas Georgescu-RoegenandDegrowth”. European Journal of the History of Economic Thought, 24(3), р. 493-506.

Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Аналітична записка БАУ № 21 / Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. 5 квітня 2019 р. Режим доступу: http://www.uabio.org/activity/uabio-analytics

Енергетичний баланс України за 2017 рік. Експрес-випуск ДССУ від 20.12.2018. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Biouhli.com Энергия будущего. Режим доступу: https://www.biouhli.com/ru/tekhnologija/process-nts/

Необходимость и возможность смены агротехнологического уклада [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу: https://regnum.ru/news/-economy/2254509.html.