ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ КОМПЛЕКСНИМ МІКОРИЗОТВІРНИМ ПРЕПАРАТОМ МІКОФРЕНД НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Т. Хоменко, А. Дацько, Л. Квасніцька

Анотація


Метою досліджень є визначення впливу обробки насіння комплексним мікоризотвірним
біопрепаратом МікоФренд на продуктивність сої в умовах Правобережного Лісостепу України.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез наукових літературних інформаційних ресурсів; польові та лабораторні дослідження – проводили згідно зі стандартними методами досліджень в агрономії протягом 2017-2018 років на Хмельницької ДСГДС, розташованій в Правобережному Лісостепу України.
Результати досліджень. У статті обґрунтовано доцільність використання обробки насіння сої біопрепаратами для підвищення урожайності культури та зниження собівартості продукції, завдяки забезпеченню мікоризою надходження з ґрунту важкодоступних елементів (фосфору, калію, міді, цинку, нікелю тощо) та вологи,  азоту (за допомогою азотфіксації бульбочковими бактеріями) та стимуляторів росту. Інокуляція насіння сої біопрепаратами Різолайн з протектором Різосейв та за сумісного використання з мікоризотвірним препаратом МікоФренд істотно впливали на розвиток репродуктивних органів рослин. Спостерігається збільшення кількості бобів на рослині від 15,75 шт. на контролі до 18,65-19,0 за використання біопрепаратів. Зростає також і кількість насінин на рослині на 5,8-7,4 шт. порівняно з контролем. Маса 1000 зерен також збільшується від 150,98 г на контролі до 154,85-156,95 г за обробки насіння біопрепаратами. Встановлено збільшення продуктивності сої від окремого застосування інокуляції бобових бульбочковими бактеріями (Різолайн + Різосейв) та мікоризотвірними грибами (МікоФренд), а також за сумісного їх застосування. Застосування біопрепаратів підвищує  врожайність від 2,16 т/га на контролі до 2,61 за використання бульбочкових бактерій (Різолайн, 2 л/т + Різосейв, 2 л/т) та 2,69 від застосування мікоризотвірних грибів (МікоФренд, 1,5 л/т). Найбільшу продуктивність (2,74 т/га) одержали за сумісного використання препаратів. Приріст до контролю за таких умов складає 0,58 т/га.
Висновки. Використання біопрепаратів для обробки насіння сої сприяє підвищенню урожайності та покращенню господарсько-цінних показників завдяки збільшенню активності симбіотичної азотфіксації, площі поглинання кореневої системи рослин та покращенню забезпечення
рослин сої з ґрунту фосфором, калієм і мікроелементами (Cu, Fe, Mn, і ін.). Найвищий приріст – 0,58 т/га, – спостерігається за сумісного використання бульбочкових бактерій (Різолайн, 2 л/т + Різосейв, 2 л/т) та мікоризи (МікоФренд, 1,5 л/т), урожайність складає 2,74 т/га.


Ключові слова


Біопрепарати; Мікориза; Бульбочкові бактерії; Обробка насіння; Соя; Врожайність.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Catroux G. Trends in rhizobial inoculants production and use / G. Catroux, A. Hartmann, C. Revellin // Plant and Soil. – 2001. – Vol. 230, № 1. – P. 21-30.

Бабич А. А. Влияние азотного питания на показатели величины и качества зерна сои в условиях Лесостепи Украины / А. А. Бабич, В. Ф. Петриченко, А. П. Ковальчук // Сучасні проблеми виробництва і використання кормового зерна і сої : Симпозіум ІІ : матеріали І Всеукр. (міжнар.) наук.-практ. конф. – Вінниця, 1993. – С. 22-24.

Бабич А. О. Селекція і розміщення виробництва сої в Україні / А. О. Бабич, А .А. Бабич-Побережна. – К. : ФОП Данилюк В. Г., 2008. – 216 с.

Камінський В. Ф. Формування продуктивності сої залежно від агротехнічних заходів в умовах північного Лісостепу України / В. Ф. Камінський, Н. П. Мосьондз // Корми і кормовиробництво. – 2010. – № 67. – C. 45-50.

Коць С. Я. Биологическая фиксация азота: бобово-ризобиальный симбиоз: // Коць С. Я., Моргун В. В., Патыка В. Ф., Маличенко С. М., Маменко П. Н., Киризий Д. А., Михалкив Л. М., Береговенко С. К., Мельникова Н. Н. [монография: в 4-х т.]. – Т. 2. – К.: Логос, 2011. – 523 с.

Smith S. E. Mycorrhizal symbiosis / S. E. Smith, D. J. Read. – [2nd ed.]. – London: Academic Press, 1997. – 605 р.

Augé R. M. Water relations, drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal Symbiosis. Mycorrhiza, 2001. V. 11. N.3. 42 p.

Космачевская Л. Н. Арбускулярно-везикулярная микориза: ее изучение и применение для повышения плодородия почв / Л. Н. Космачевская // АГРОЭКОИФО. – 2009. – № 2. – С. 2. – URL: http://lib2.znate.ru/docs/index-

html

Новицкая Н. В. Урожайность сои в зависимости от элементов технологии на черноземах типичных Лесостепи Украины / Н. В. Новицкая, А. В. Джемесюк // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. – № 5 (127). – С. 11-16. http://www.asau.ru/files/vestnik/2015/5/011-016.pdf

Петриченко В. Ф. Агробіологічне обґрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості насіння сої в Лісостепу України / В. Ф. Петриченко // Aвтореф. дис. д-рa с.-г. наук. – Київ, 1995. – 36 с.

Посыпанов Г. С. Азотфиксация бобовых культур в зависимости от почвенно-климатических условий // Минеральный и биологический азот в земледелии СССР. – М.: Наука, 1985. — С. 75—78.