ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТВЕРДОФАЗНОГО ФЕРМЕНТЕРА

Автор(и)

Ключові слова:

Твердофазний ферментер, Органічна маса, Біомаса, Тверді відходи тваринництва, Біогаз, Рідкофазна/твердофазна ферментація.

Анотація

Процес анаеробної ферментації органічної маси став відомим порівняно недавно. Використання метанотвірних організмів знайшло широке застосування в технології біоконверсної ферментації гною та інших органічних відходів, в якому кінцеві продукти складаються в основному з двооксиду вуглецю і метану. Метою дослідження є підвищення ефективності утилізації вторинної сировини тваринництва відповідно до Закону України «Про вторинні продукти тваринного походження» та отримання високоякісних біологічно активних добрив з використанням твердофазного ферментера. У питанні розвитку технологій твердофазної ферментації необхідно приділити увагу удосконаленню мікробіологічних процесів ферментації біомаси та пошуку ефективних конструкційно-технологічних рішень ферментерів, особливо це стосується технологічних операцій завантаження біомаси, її безперервного перемішування і дотримання стабільного температурного режиму роботи ферментера. Узявши до уваги всі аспекти твердофазної ферментації, науковцями УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого був запропонований твердофазний ферментер з використанням нового конструктивного рішення подачі органічної маси по криволінійному трубопроводу. З використанням методики біоенергетичної оцінки біоконверсних технологій визначено напрямки підвищення біоенергетичного коефіцієнта, тобто, зростання біоенергетичної ефективності виробництва на перспективу. Отже, ферментація органічної маси дає змогу вирішити економічні, екологічні та санітарно-епідеміологічні проблеми, які виникають унаслідок накопичення великої кількості відходів тваринництва, а виробництво біогазу є однією з безвідходних технологій, яка виконує природоохоронну і ресурсоощадну функцію.

Біографія автора

Леся Олександрівна Рудик, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Lesia Rudyk

Посилання

Закон України «Про вторинні продукти тваринного походження»: за станом на 7 квітня 2015 р. / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 24, 171 с.

Ялі І.І. Механізація видалення гною на фермах і комплексах./ Ялі І.І., Дробот В.Ф. − К.: Урожай, 1981. − С. 64-72.

Лінник М.К. Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив // Лінник М.К., Сенчук М.М. – Глеваха, 2012. – 248 с.

Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва / Ревенко І.І., Брагінець М.В., Ребенко В.І. − К: Кондор, 2011. − С. 471-511.

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві Навч. пос. За ред. д.т.н, проф. Голуба Г.А. [Г.А. Голуб, С.М. Кухарець, О.А. Марус О.А.] – К.: НУБіП України, 2017. 229 с.

Використання біомаси на енергетичні потреби в сільському господарстві. Біогазові технології /[Таргоня В.С, Клименко В.П., Луценко М.М., Бабинець Т.Л.]; – Дослідницьке. – 2009. – 72 с.

Єрмоленко В.О. Біологічно активні добрива. Технологія виробництва [монографія]/ [В.О. Єрмоленко, Л.О. Рудик, О.В. Єрмоленко] – Черкаси ЧДТУ, 2013. 178 с.

Achfild G. The methane generation-Feedlot Monag. 1981, V.22, №4.

Report and Recommendations on Organic Farming (Washington DC: USDA, 1980),p. xii. NAL Call# aS605.5 U52.

Sweeten J. Metane production from Livestok Waste.- Texas Agr. Progr. 1978, – P. 24.

Пат. 47949 Україна, МПК C02F 101/30, C02F 11/04, C02F 3/00. Ферментер / В.О. Кузьменко, С.В. Головченко, В.О. Єрмоленко; власник Кузьменко В.О. – № u200910446; заявл. 15.10.2009; опублік. 25.02.2010, Бюл. №4. – 3 с.

Пат. 48322 Україна, МПК C02F 11/04, C02F 3/00. Установка для подачі органічної маси / Л.О. Рудик, О.М. Зайченко, В.О Єрмоленко; власник Рудик Л.О. – № u200910448; заявл. 15.10.2009; опублік. 10.03.2010, Бюл. №5. – 2 с.

Дозорець М.П. Основи теплотехніки і теплопостачання тваринницьких ферм. – К. Вища школа, 1973. –256 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Енергозбереження та альтернативна енергетика