УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ І ВИМОГ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВІВЦЕФЕРМ ЗГІДНО З НОРМАТИВАМИ ЄС

Автор(и)

Ключові слова:

баранина, безпека, ветеринарно-санітарні вимоги, вівчарство, вівці, вовна, зоогігієна, екологія, молоко овече, якість продукції вівчарства

Анотація

Мета досліджень –узагальнити ветеринарно-санітарні та екологічні вимоги і вимоги безпеки для вівцеферм з урахуванням системи нормативів ЄС для отримання якісної продукції вівчарства.
Методи досліджень. Аналітичні дослідження ветеринарно-санітарних та екологічних вимог і вимог безпеки для вівцеферм, здійснені методом узагальнення наявних наукових повідомлень, зокрема нормативних вимог ЄС, спрямованих на отримання якісної продукції вівчарства.
Результати досліджень. За результатами аналітичних досліджень виконано огляд ветеринарно-санітарних вимог за напрямками: ветеринарно-санітарні вимоги під час проектування та спорудження вівцеферм; ветеринарно-санітарний захист тварин; дезінфекція, дератизація, дезінсекція; загальні принципи профілактики хвороб у овець. Під час розроблення технічного завдання на проектування вівчарських підприємств в основу ветеринарно-санітарних вимог треба покласти вимоги щодо забезпечення надійного захисту від можливого занесення інфекцій, дотримання санітарно-гігієнічних параметрів, технології виробництва продукції, правил комплектування стада, охорони біосфери. Практика свідчить, що в процесі інтенсифікації використання тварин збільшується кількість захворювань, пов’язаних, як правило, з порушенням обміну речовин в організмах овець, дією стрес-факторів, недотриманням параметрів мікроклімату та правил годівлі тварин.
Висновки. Вівчарству характерні фізичні, хімічні, біологічні та психофізичні шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Під час виробництва продукції вівчарства важливого значення потрібно надавати дотриманню вимог безпеки та протипожежного захисту. Для досягнення умов виробництва якісного овечого молока відповідно до нормативних вимог ЄС, а головне кількості мікроорганізмів менше 1500 КУО/см3, а також інших нормативних вимог, потрібно створити належні ветеринарно-санітарні умови утримання для вівцематок. Для забезпечення 98 % збереження ягнят потрібно проводити профілактичні заходи в підсисний період. Потрібно вчасно проводити вакцинацію молодняка овець, анемії ягнят запобігають внутрішньом’язові введення 3-4 мл фероглюкіну в ділянці верхньої третини шиї тварин у віці 8 діб. Запровадження екологічних вимог на різних етапах упровадження сучасних технологій, створення ферм адаптованих до нормативних вимог ЄС зможе забезпечити не лише економічну життєздатність, а й екологічну і соціальну відповідальність аграрного бізнесу в Україні.

Біографія автора

В. Смоляр, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. с.-г. наук

Посилання

Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.) / За ред. акад. НААН України М.І. Бащенка. – К.: Аграр. наука, 2017. – 160 с.

Кравчук В. Адаптована до вимог ЄС сімейна вівцеферма на 25 голів / В. Кравчук, В. Смоляр, Л. Калмишева // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 2 – С. 7-15.

Постельга С. Створення адаптованих до вимог ЄС сімейних молочних вівцеферм / С. Постельга, В. Смоляр, О. Пономаренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого» Дослідницьке, 2019. – Вип. 25 (39). – C. 188-198.

Патент на корисну модель 137939 Україна, А 01 К 1/00. – Будівля для утримання овець на сімейній вівцефермі / Смоляр В.І. (Україна). – № u 2019 04624; Заявл. 02.05.2019; Прийнято рішення 11.11.2019; Опубл. 11.11.2019. – Бюл. № 21.

Paraskevopoulou, Christina & Theodoridis, Alexandros & Johnson, Marion & Ragkos, Athanasios & Arguile, Lisa & Smith, Laurence & Vlachos, Dimitrios & Arsenos, Georgios. (2020). Sustainability Assessment of Goat and Sheep Farms: A Comparison Between European Countries. Sustainability. 12. 3099. 10.3390/su12083099.

Environmental Guideline on livestock rearing including cattle, goat and sheep (up to 20 cattle heads, 50 goat heads and 50 sheep heads). http://environment.govmu.org/English/Documents/env%20guidelines/2018/29.%20Guidelines%20for%20livestock%20090218.pdf.

Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mammalian Livestock Production. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/737ca363-552e-4b70-b9e0-c234e7fca120/Final%2B-%2BMammalian%2BLivestock%2BProduction.pdf MOD=AJPERES&CVID=jkD2BYQ.

Штомпель М.В., Вовченко Б.О. Технологія виробництва продукції вівчарства: Навч. видання. – К.: Вища освіта, 2005. – 343 с. https://buklib.net/books/36036/.

Відомчі норми технологічного проектування. Вівчарські і козівничі підприємства. ВНТП-АПК-03.05.

Ветеринарно-санітарне забезпечення вівчарських підприємств. – https://buklib.net/.

Вівці і кози в присадибному господарстві: Рекомендації / Інститут тваринництва УААН. – Х.,2005. – 21 с.

Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів. https://www zak-dpss.gov.ua › files › files › reg_2004_0853_ua.

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 185 с.

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення). https://www.kmu.gov.ua › storage › app › sites › 55-GOEEI › 2010_75_ЄС.

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу на довкілля. https://www.civic-synergy. org.ua › Dovkillia-Fin-6.

Директива 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку. https://www.apena.com.ua › 5_Checked_dir_2001_42_ukr.

Екологічні стандарти ЄС для галузі тваринництва України. – Центр екологічних ініціатив Екодія. – К., 2018. – 8 с.

Маковецька Ю., Омельяненко Т. Поводження з відходами в контексті вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди / Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2015.

Рішення Європейської Комісії № 2017/302 про найкращі доступні технології для промислових аграрних об’єктів. https://www. ecoaction.org.ua › uploads ›2018/05.

Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. – К., 2015. https://www. menr.gov.ua › docs › draft_NAS_FEB 2015.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». – № 2059-VIII. – 18.12.2017 р. https://www. ukrainepravo.com › bill_enacted_into_law.

Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (http://env-approx.org/images/documents/156/Codex.pdf)/.

Яковчук В.С., Горлова О.Д. Органічне виробництво молодої баранини на основі екологічно безпечного утримання / Вівчарство та козівництво. – Фах. темат. наук. зб. – Випуск 2. – Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». – Нова Каховка. – ПИЕЛ, 2017. – С. 166-178.

Калашнюк О. Безпека праці в агропромисловому комплексі. Тваринництво / О. Калашнюк // Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. – 2016. – № 6. – С. 2-46.

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні овець і кіз. – К., 2008. – 2 с.

Кулик В.В. Інтенсивні технології у вівчарстві. – К.: Урожай, 1990. – 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління