ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ДЕСТРУКТОРІВ НА РОЗКЛАДАННЯ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКА

Автор(и)

Ключові слова:

спосіб обробітку, оранка, дискове розпушування, солома, деструктор, поживний та водний режим

Анотація

У статті представлено результати досліджень процесів розкладання соломи пшениці озимої під дією деструкторів, які загортаються в ґрунту знаряддями з різною конструкцією робочих органів в зерно-паропросапній сівозміні дослідного поля Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та формування агрофізичних властивостей, біологічної активності, водного і поживного режиму темно-каштанового ґрунту та урожайності насіння соняшника.
Метою досліджень було формування систем технічного і технологічного забезпечення господарств, які використовують на добриво солому пшениці озимої, що сприяє зниженню техногенного навантаження, підвищенню продуктивності галузі рослинництва та збереженню родючості ґрунтів у сівозмінах на неполивних землях Півдня України.
Метод дослідження – польовий дослід, який супроводжувався лабораторно-польовими дослідженнями фізичних властивостей, біологічної активності та поживного режиму ґрунту. Для систематизації та узагальнення отриманих результатів застосовувалися математико-статистичні методи. У сівозміні досліджували п’ять способів основного обробітку ґрунту з різною глибиною розпушування на фоні обробки соломи деструкторами. Встановлено, що найбільша кількість амоніфікувальних організмів, на початку вегетації соняшника, формувалась за оранки на глибину (30…32) см і складала 16,72 млн. шт./г, тоді як за чизельного розпушування на глибину (40…42) см їх нараховувалось 15,26 млн. шт./г ґрунту. Кількість олігонітрофілів, целюлозо-руйнівних та азотобактерій зросла у варіанті 2 порівняно з контролем (варіант 1), відповідно на 19,3; 13,0 % та 33,3 %, а у варіанті 3 на 29,3 %; 18,2 % та 46,6 %.  
Висновок. Для вирощування соняшника в посушливих умовах південної частини Степової зони України доцільно використовувати на добриво післяжнивні рештки пшениці озимої, обробляти їх деструктором «Оракул» в комплексі з аміачною селітрою та загортати в ґрунт, застосовуючи глибоку оранку, що створює сприятливі умови для їх розкладання, формування поживного і водного режиму та урожайності насіння на рівні (1,68…2,58) т/га .

Біографія автора

В. Малярчук, Південно-Українська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. с-г. наук

Посилання

Говоров О. Що робити з соломою?/О. Говоров//Пропозиція. – 2014. № 5. – С. 118.

Коваль В. І збігають талі води у яри./Коваль В.//Зерно і хліб – 2014.

№ 4 – С. 103.

Маклюк О. Біологічно активні ґрунти: як їх сформувати. О. Маклюк, О. Найдьонова/Пропозиція, ТОВ «Юнівест Медіа» № 10, 2014. – С. 68.

Авров О.Е. Использование соломы в сельском хозяйстве/О.Е. Авров.– Л. : Колос, 1979.– 200 с.

Сайко В.Ф. Використання на удобрення побічної продукції рослинництва/ В.Ф. Сайко//Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства.– 2003.– Спецвип.– С. 3–9.

Центило В.М. Біологічна ефективність використання біодеструкторів/В.М. Центило, Л.В. Сендецький//Вісник ЖНАЕУ Агроекологія. – 2014, № 2 (42), т. 1. С. 93 – 99.

Болоховська В. Біодеструктори на сторожі здоров’я ґрунту/В. Болоховська, О. Нагорна//Пропозиція № 5 ТОВ «Юнівест Медіа». 2012. – С. 60.

Азуркін В. Деструктори решток/Азуркін В.//Фермер. ТОВ «АГП Медіа» № 10. 2016. – С. 72 – 73.

Нагорна О.В. Новий погляд на старі проблеми/О.В.Нагорна// Агроном, 2016. № 3 (53) – С. 158-159.

Умаров М.М. Микробиологическая трансформация азота в почве/ М.М. Умаров, А.В. Кураков, А.А. Степанов. – М. : ГЕОС, 2007.– 138 с.

Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика/В.В. Волкогон, О.В. Надкренична, Т.М. Ковалевська [та ін.].– К. : Аграр. наука, 2006.– 312 с.

Нілова Н. Біодеструктор стерні – ефективний засіб регулювання розкладанням пожнивних решток / Н.Нілова, М. Новохацький, В. Болоховська, О. Ростоцький // Техніка і технології АПК. – 2016. - № 11. – С. 33-36

Abro S. Influence of microbial inoculants on soil response to properties with and without straw under different temperature regimes / S. Abro, X. Tian, D. Youl, Y. Ba, M. Li, F. Wu // African Journal of Microbiology Research. 2011a V. 4(19), P. 3054-3061.

Collins H. P. et al. Wheat straw decomposition and changes in decomposability during field exposure // Soil Science Society of America Journal. 1990. V. 54. I. 4 P. 1013-1016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління