МУЛЬТИАГЕНТНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ Й АГРОТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

Ключові слова:

прогноз, випробовування, алгебра взаємодії, інтелектуальний синтез, уніфіковані класифікатори, оцінки продуктивності мукотиагентної інтелектуальної взаємодії (МІВ)

Анотація

Мета роботи полягає у підвищенні продуктивності мультиагентної інтелектуальної взаємодії (МІВ) експертів поліергатичних виробничих організацій (ПЕВО) та агропромислового комплексу (АПК) на базі алгебраїчних властивостей ситуаційно адаптуватися за глобальними критеріями функціональної стійкості режимів функціонування учасників виробництва продукції рослинництва (ВПР).
Методика досліджень. Глобальна функціональна стійкість складної динамічної системи (СДС), яка реалізує ієрархічне багатокритеріальне підвищення економічної ефективності отриманих врожаїв сільськогосподарських культур на кожному життєвому циклі (ЖЦ) їх виробництва, передбачає трирівневі декомпозиції задач АПК на стратегічні, тактичні, оперативні. Адаптивна координація між ними передбачає однозначну просторово-часову відповідність та узгодження операцій з фіксацією подій, станів та часових інтервалів тривалості доцільно корисних процесів. Об’єктна реалізація заданих функцій передбачає іншу декомпозицію структурної організації виконавців на відповідних рівнях: МЕ – метасистемні підсистеми; МА – макрокомплекси й агрегати; МІ – мікро- чи наноелементи та пристрої виконавчої техніки і технології керування на розподіленому локальному рівні. У межах процесів гарантовано-адаптивного управління (ГАУ) методика передбачає причинно-наслідкові послідовні та паралельні гібридні стадії.
Методи досліджень: теорія аналізу і синтезу обчислювальних систем та інформаційних технологій (ІТ) для розроблення архітектури СДС і структури процесорів МІВ; теорії математичної логіки, автоматів і кодування для подання знань ВПР організації відповідно на рівнях прагматики, семантики, онтології, граматики та синтезу мов програмування взаємовідношень між учасниками МІВ; теорії баз знань і даних для підвищення продуктивності запитів на вибірку робочих оперативних моделей та відповідних типових програмних модулів з бібліотек операційної системи ГАУ.
Результати досліджень: проведено аналіз сучасного стану інформатизації АПК; визначено проблемні питання сталого розвитку екосистеми, біорізноманіття, продуктивності ВПР; формалізовано мету, задачі та функції ієрархічної організації ПЕВО; доведено доцільність синергетичного розвитку МІВ та адаптивність корпоративної багатокритеріальної координації IAS; визначено методику гарантування необхідного прискорення розв’язання задач алгебраїчними властивостями кодованого єдиного інформаційного простору (ЄІП) з 46-базовими поняттями; надано схеми та принципи спрощення із застосуванням властивостей симплексів від нульового до третього рівня декомпозиції СДС; надані зрозумілі приклади уніфікованої класифікації функціональних структур і доказ отримання інноваційних принципових техніко-технологічних рішень (ТТР).

Біографії авторів

В. Кравчук, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

д-р техн.наук, проф., чл.-кор. НААН України

Г. Баранов, Національний транспортний університет

д-р техн.наук, проф.

Посилання

Кравчук В. Науково-випробувальні дослідження: адаптація до часу / В. Кравчук // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке.-2016.-Вип. 20.-С.4-8

Кравчук В.І. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин: монографія. – К.:НАУ.-2015. – 208с.

Кравчук В.І. Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства / В.І. Кравчук, Г.Л. Баранов, О.М. Прохоренко // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке, - 2015. – Вип.19(33). – с.22-31.

Павлишин М. Розподілена інтелектуальна система агромоніторингу з використанням інтернет речей / М. Павлишин, І. Гусар, М. Павлишин // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 24 (38). - Дослідницьке, 2019. - С. 214-219.

Петрів Л. Цілі сталого розвитку: виклики для України та шляхи вирішення / Л. Петрів // НВЖ Техніка і технології АПК. Дослідницьке, 2019, №1 (110). – с. 37-43

Principles for the assessment of livestock impacts on biodiversity. URL: http://www.fao.org/3/a-i6492e.pdf (дата звернення: 25.05.2020).

Sustainable Food Value Chains Knowledge Platform. URL: http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it (дата звернення: 25.05.2020).

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 25.05.2020).

Кравчук В. Синтез техніко-технологічних рішень для розкриття і використання ресурсів агробіосфери / В. Кравчук, М. Новохацький, В. Гусар // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 24 (38). - Дослідницьке, 2019. - С. 193-201.

Кравчук В. Інформатизація агропромислового комплексу із застосуванням розгалужених сервісів: стан і перспективи розвитку / В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 24 (38). - Дослідницьке, 2019. - С. 202-213.

Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложніх динамических систем / Г.Л. Баранов, А.В. Макаров // – К.: Наук.Думка. 1986. – 272 с.

Sun Le, Dong H., Khadeer Hussain F., Khadeer Hussain O., Chang E. Cloud service selection: State-of-the-art and future research directions. J. of Network and Computer Applications, 2014, vol. 45, pp. 134-150.

CloudServiceMarket. A comprehensive overview of Cloud Computing services. URL: http://www.cloudservicemarket.info/default.aspx (дата звернення: 25.05.2020).

Zhang Qi, Cheng Lu, Boutaba R. Cloud computing: state- of-the-art and research challenges. J. of Internet Services and Applications, 2010, no. 1, pp. 7-18. DOI 10.1007/s13174-010-0007-6.

Kumar S., Prasad R. Importance of expert system shell in development of expert system. Intern. J. of Innovative Research & Development, 2015, vol. 4, iss. 3, pp. 128-133.

Кравчук В. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки / В.І. Кравчук, Г.Л. Баранов, О С. Комісаренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 22 (36). - Дослідницьке, 2018. - С. 10-15.

Цирульник С. М. Застосування оптичної пам`яті на ВОЛЗ в системах підготовки та сортування даних інформаційно-обчислювальних систем / С. М. Цирульник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2006. – № 1. – С. 32-36.

Подгорецкая, Н. А. Изучение приемов логического мышления у взрослых. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 150 с.

Яковлєва Ю.В. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек: Автореф. дис... канд. техн. наук / Ю.В. Яковлєва; – К., 2007. — 18 с.

Телятніков О.О. Моделі та алгоритми оптимізації розподілених баз даних комп’ютерних інформаційних систем: Автореф. дис... канд. техн. наук / О.О. Телятніков – Донецьк, 2005. - 20 c.

Куперштейн Л.М. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування: автореф. дис... канд. техн. Наук / Куперштейн Л.М. – Вінниця, 2007. - 19 с.

Система точного землеробства: Л.С. Аніскевич, Д.Г. Войтюк, Ф.М. Захарин, С.О. Пономаренко: за ред. Л.В. Аніскевича // К.: – НУБіП України. 2018. – 566 с.

Войтюк Д.Г. Машини для рослиництва: Практику / Д.Г. Войтюк, О.П. Деркач, В.С. Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2017. – 352 с.

Кравчук В.І. Процедури системо-аналогового моделювання та ланцюгових технологічних перетворень для грунтообробно-посівного агрегата / В.І. Кравчук, Г.Л. Баранов, О.М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільськогог господарства України: зб.наук.пр.УкрНДІПВТ ім. Погорілого. Дослідницьке, 2016. – Вип.20(34). – с.80-93.

Кравчук В.І. Системо-аналогове моделвання технологій екологічного землеробства за ланцюговими процесами / В.І. Кравчук, Г.Л. Баранов, О.М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільськогог господарства України: зб.наук.пр.УкрНДІПВТ ім. Погорілого. Дослідницьке, 2016. – Вип.20(34). – с. 269-279.

Керування ризиком. Словник термінів: ДСТУ ISO Guide 73: 2013 (ISO Guide 73: 2009, IDT) – [чинний від 2014-07-01]. – К.: Мінекономрозвитку України, (національний стандарт України).

Математическая энциклопедия: В 5 т./ Гл. ред. И. М. Виноградов. — М.: Сов. энцикл., 1977—1985.

Математическое программирование: Информ. Технологии оптимальных решений: Учеб. Пособие / Л.С. Костевич. – Мн.: Новое знание, 2003. – 424 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління