ПИТОМА ТОННАЖНІСТЬ ТРАКТОРНИХ ПРИЧЕПІВ

А. Лімонт, З. Лімонт, В. Ломакін

Анотація


Мета дослідження полягала у пізнанні та з’ясуванні маси і номінальної вантажопідйомності як параметрів, які підлягають визначенню під час проектування тракторних причепів, так і їх вибору для транспортного забезпечення технологічних процесів вирощування і збирання сільськогосподарських культур.
Методика дослідження. Вихідні дані про масу і вантажопідйомність тракторних причепів вибирали з Каталогів на сільськогосподарську техніку, рекламної інформації заводів-виробників тракторних причепів та технічних характеристик причепів зарубіжного виробництва. Питому тоннажність тракторних причепів визначали як частку від ділення маси причепа в т на його вантажопідйомність у таких же одиницях. Це безрозмірна величина, яка визначає масу причепа, яка припадає на одиницю вантажопідйомності. Питому тоннажність причепів розглядали як результативну ознаку, а факторіальними ознаками визначені маса і вантажопідйомність причепа. Зібрані та опрацьовані дані оброблялися кореляційно-регресійним аналізом і стандартними комп’ютерними програмами.
Результати дослідження представлені таблицею і графіками. Досліджували причепи виробництва підприємств колишнього Радянського Союзу (перша група) і підприємств поза його межами (друга група). Розподіли маси причепів першої і другої груп коливалися відповідно від 0,7 до 6,34 і від 1,2 до 7,1 т, а середні арифметичні значення і середні квадратичні відхилення маси причепів від 2,8 до 3,6 і від  2,1 до 1,6 т. Розмах варіювання номінальної вантажопідйомності причепів першої і другої груп становив відповідно 2-13 і 5-24 т, а середні арифметичні значення і середні квадратичні відхилення - 6,0- 3,3 і 13,2-6,0 т. В причепах першої групи питома тоннажність коливалася в межах 0,35–0,54, а в причепах другої групи – від 0,18 до 0,30 за середніх арифметичних значень і середніх квадратичних відхилень відповідно 0,45 і 0,060 та 0,24 і 0,034. Коефіцієнт кореляції між питомою тоннажністю причепів першої та другої груп з одного боку і їхніми масою з іншого боку дорівнювали відповідно 0,656 та 0,448, а вантажопідйомністю в тій же послідовності 0,547 та 0,228. Визначені і кореляційні відношення результативних ознак за факторіальними.
Висновки. Питома тоннажність тракторних причепів зі збільшенням їхньої маси і вантажопідйомності зростає. За опрацьованими модельними рівняннями і лініями прямолінійної регресії усереднено причепи зарубіжного виробництва порівняно з причепами виробництва підприємствами колишнього Радянського Союзу мають питому тоннажність залежно від маси і вантажопідйомності, яка  1,89 і 1,79 раза менша відповідно. Це слід ураховувати у проектуванні і виробництві тракторних причепів, щоб зменшити їх матеріало- та металомісткості, що сприятиме екологічно безпечному використанню транспортних засобів в аграрному виробництві.

Ключові слова


тракторні причепи; тоннажність; маса; вантажопідйомність; кореляція; регресія.

Повний текст:

PDF

Посилання


I. D. Paul, Bhusawal G. P. Bhole, Bhusawal, J. R. Chaudhari. Optimization of Tractor Trolley Axle for Reducing the Weight and Cost Using Finite Element Method. Journat of Engineering, Computers & Applied Sciences. Vol. 2. № 3. March 2013. P. 31–35.

Biris I. Sorin-Stefan. Adaptive Tyre for Agricultural Trailer. International journal of scientific research. Vol. 2. Issne 7. July 2013. P. 1–3.

W. Y. Park, K. S. Lee. Prediction of bulk tyre trailer capacity in consideration of soil physical properties of paddy field. Journal of Blosystems Engineering. 2003. Vol. 28 (1). P. 1–10.

J. Backman, T. Oksanen, A. Visala. Nonlinear Model Predictive Trajectory Control in Tractor-Trailer System for Parallel Guidance in Agricultural Field Operations. IFAC Proceedings Volumes. Vol. 43. Issue 26. 2010. P. 133–138.

Douglas W. Harwood, Darren J. Torbic, Karen R. Richard, William D. Glauz and Lily Elefteriadou. Review of Truck Characteristics as Factors in Roadway Design. Transportation Research Board. Washingtone D.C. 2013. 198 p.

Лімонт А.С. Вантажопідйомність і розміри кузовів тракторних причепів. Вісник Харків. нац. техн. ун-ту с. г. ім. Петра Василенка: механізація с.-г. виробництва. Харків, 2012. Вип. 124. Т. 1. С. 110–120.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.

Мержвинская Е. П., Рыбкина А. А. Тракторные транспортные машины. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин: В 4 т. / [под ред. М. И. Клецкина]. Т. 4. Москва: Машиностроение, 1968. С. 80–96.

Герасимович А. И., Матвеева Я. И. Математическая статистика: учеб. пособ. [для инж.-техн. и эконом. спец. втузов]. Минск: Вышэйшая школа, 1978. 200 с.

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособ. для студ. вузов. Москва: Высшая школа, 2002. 479 с.

Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: справочник. Москва: Статистика, 1979. 448 с.

Герасимович А.И. Математическая статистика: учеб. пособ. [для инж.-техн. и эконом. спец. втузов]. Минск: Вышэйшая школа, 1983. 279 с.