ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА НАСІННЯ СОШНИКА ДЛЯ ПІДГРУНТОВО-РОЗКИДНОЇ СІВБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

М. Заєць

Анотація


Мета роботи. Дослідити вплив зміни конструкційних параметрів розподільника сошника для підгрунтово-розкидної сівби на  рівномірність розподілу насіння за шириною захвату.
Методи досліджень: аналітичні, експериментальні – побудова математичної моделі якості підгрунтово-розкидної сівби. Для проведення досліджень скомплектовано експериментальну установку, яка складалася із трактора Т-25А та сівалки СТН-16 для смугової сівби.
Результати. Проведено експериментальні дослідження зміни конструкційно-технологічних параметрів розподільника сошника для підгрунтово-розкидної сівби з визначенням якісного показника – рівномірності розподілу насіння. Значення для дослідження основних параметрів прийнято в таких межах: відстань від нижнього зрізу напрямляча до вершини розподільника h=2,9 мм; ексцентриситет установки розподільника відносно осі насіннєпроводу =0,8 мм; довжина похилої ділянки LH=58,8 мм; кут встановлення похилої ділянки до горизонталі =23,6°. Діаметр твірного кола  обох розподільників – постійна величина, яка складає 20 мм.
За результатами побудовано графіки залежності рівномірності розподілу насіння по ширині захвату сошника V від довжини похилої ділянки – LH і ексцентриситету установки дільника –   розподільника як тіла обертання. Оцінка однорідності дисперсії експериментальних даних оцінювалася за критерієм Кохрена, a адекватність отриманого рівняння регресії – за критерієм Фішера. Зі збільшенням довжини похилої ділянки нерівномірність розподілу насіння за шириною захвату сошника знижується як для 1-го експерименту з розподільником, виконаним як тіло обертання з криволінійною твірною, так і для 2-го експерименту з розподільником, виконаним як двостороння криволінійна призма. Коефіцієнт варіації знижується в першої моделі зі зменшенням ексцентриситету установки розподільника щодо осі насіннєпроводу, для другої – зі збільшенням ексцентриситету установки.
Висновки. Значення довжини похилої ділянки вибране на підставі дальності і рівномірності розподілу насіння і складає 60 мм. Комбінований  розподільник може розподіляти насіння зернових культур по ширині 95-100 мм. Під час проведення двофакторних експериментів встановлено,  що  кращими показниками розподілу насіння вирізняється   комбінований розподільник у формі двосторонньої криволінійної призми.
На основі аналізу рівняння лінійної регресії рівнянь визначені раціональні конструкційні параметри   комбінованих   розподільників 1-го і 2-го варіантів. Відстань від нижнього зрізу напрямляча до вершини розподільника h=2,9 мм; ексцентриситет установки розподільника відносно осі насіннєпроводу =0,8 мм; довжина похилої ділянки LH=58,8 мм; кут встановлення похилої ділянки до горизонталі =23,6°. Встановлено, що кращу  рівномірність розподілу насіння має  сошник з розподільником у формі двосторонньої криволінійної призми (варіант 2).


Ключові слова


Швидкість; Сівба; Розподільник; Твірна; Рівномірність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко П. М., Теорія переміщення матеріальних елементів на шорсткій поверхні сільськогосподарських машин. Укр. акад.сільськогосподарська наука, Київ(1960) с.282.

Heege H. J., (1993) Sowing methods performance for cereals, rape, and beans. Transactions of the ASAE, Vol. 36(3). pp. 653–661;

Шустік Л., Громадська В., Нілова Н. Добові безперервні випробування сівалки Tempo TPL 16/Л. Шустік ,В. Громадська, Н. Нілова // Техніка і технології АПК. – 2018. – Вип. 5 (104). – С. 32–38.

Заєць М. Л. Обґрунтування оптимальної величини ексцентриситету установки розподільника сошника для розкидного способу сівби сільськогосподарських культур / М. Л. Заєць // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Кіровоградського нац. тех. ун-ту. – 2008. – Вип. 38. – С. 87–91.

ZayetsM. L.and others, (2014), Technological bases of sowing machines designing and manufacturing (Технологічні основи проектування та виготовлення посівних машин), TernopilNat. Tech. University of I. Puluj., p. 238, Ternopil/Ukraine;

Заєць М. Л. Визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника для підгрунтово-розкидного способу сівби /М.Л. Заєць, М. М. Живега// Збірник наукових праць. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К., 2015. – Вип.226. – С. 307-315.