ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННИЦТВА

О. Тонковид, К. Постельга, О. Тихоненко

Анотація


Метою дослідження є обґрунтування техніко-технологічного рішення утилізації побічних продуктів тваринного походження відповідно до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 07.04.2015 року № 287-VIII  з  отримання високоякісних біологічно активних добрив за використання мікробіологічного реактора із самоочисним іммобілізатором активної біомаси.
Методи досліджень: Інтенсивність процесу утилізації відходів тваринництва оцінювалась за вмістом біогазу в кінцевих продуктах процесу метанового зброджування анаеробним способом.
Для оптимізації параметрів метаногенезу було застосовано метод іммобілізації ферментів, під час якого відбувається стабілізація каталітич¬ної активності. Іммобілізований фермент має обмежену можливість для конформаційних перебудов, швидше розчинного знаходить найкоротший шлях до функціонально активної конформації.
Дослідженнями утилізації побічних продуктів тваринництва (рідких і твердих гнойових відходів) для виробництва з них високоякісних біодобрив встановлено: доцільність та необхідність використання біотехноло¬гій утилізації відходів тваринництва, які дають змогу ефективного знезара¬ження гнойових відходів з отриманням високоякісних біологічно активних добрив та енергетичного ресурсу (біогазу) для раціонального виробництва сільськогосподарської продукції; наведено основні аспекти знезараження твердого гною, розділення гною на рідку і тверду фракції, а також біологічного очищення рідкої фракції гною метановим зброджуванням; розроблено технологічну лінію утилізації рідких і твердих гнойових відходів з використанням мікробіологічного реактора із самоочисним іммобілізатором активної біомаси; наведені прогнозні розрахунки економічної ефективності запропонованої технології.
Висновки. Техніко-технологічне рішення раціональної переробки рідких відходів тваринництва з використанням мікробіологічного реактора із самоочисним іммобілізатором активної біомаси завдяки комбінованому використанню рідких та твердих відходів тваринництва на малій сімейній фермі для виробництва молока на 10 корів та свиноферми на 50 свиней для відгодівлі та аналіз показників економічної ефективності запропонованого рішення показав, що технологічний процес з переробки відходів тваринництва (гною від свиней та корів) є досить прибутковим з рентабельністю 38 % і періодом окупності 2 роки, що є новим напрямком забезпечення екологічної складової технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.


Ключові слова


Рідкі і тверді гнойові відходи тваринництва; Утилізація відходів; Ферментація органічної маси; Адсорбція; Іммобілізація ферментів; Собівартість; Рентабельність; Період окупності.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 07.04.2015 року № 287-VIII.

Розпорядження Кабінету міністрів України «Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року» № 820-р від 08.11.2017.

Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2017 рік, Державна служба статистики, 2018, С.135, 142.

Біодобриво як продукт утилізації гною методом метанового бродіння і перспективи його використання / Л. М. Максішко, О. Г. Малик, Т. Б. Нагірняк [і ін.] // Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 404 – 411.

Глуховський І. В. Сучасні технології знешкодження й утилізації небезпечних відходів виробництва / І. В. Глуховський, В. М. Шумейко, В. М. Овруцький [та ін.] – К.: ДІПК Мінекобезпека України, 1998. – 45 с.

Використання біомаси на енергетичні потреби в сільському господарстві. Біогазові технології /[Таргоня В.С, Клименко В.П., Луценко М.М., Бабинець Т.Л.]; – Дослідницьке. – 2009.– 72 с.

Ефективність утилізації відходів тваринництва з використанням твердофазного ферментера / Л.О. Рудик // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. – 298 с.

Report and Recommendations on Organic Farming (Washington DC: USDA, 1980),p. xii. NAL Call# aS605.5 U52.

Sweeten J. Metane production from Livestok Waste.- Texas Agr. Progr. 1978, – P. 24.