РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ПРЕЦИЗІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ СОНЯШНИКУ ЗА ОБ’ЄМНОЮ ВАГОЮ

І. Шевченко, Е. Алієв, Ян Р. Камінський

Анотація


Для соняшника, кондитерського напрямку використання, об’ємна вага сім’янки – це кількісна ознаки, яка впливає на продуктивність рослини. Одним із способів сепарації насіннєвого матеріалу за щільністю або об’ємною вагою є його розділення у псевдозрідженому шарі, найбільш ефективним засобом чого є вібропевматичний сепаратор.
Мета досліджень – підвищення ефективності механіко-технологічного процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику за об’ємною вагою під дією вібрувальної поверхні через обґрунтування його раціональних режимних параметрів.
Методи. Експериментальні дослідження були проведені на експериментальному стенді на базі пневмовібростола типу ПВС, який додатково містив кутомір Digital inclinometer, частотний перетворювач Danfoss VLT Micro Drive та анемометр Benetech GM-816. Вихідним матеріалом у проведенні експериментальних досліджень було насіння кондитерського соняшника сорту Смак селекції Інституту олійних культур НААН, відкаліброване до фракції 3,2–3,4 мм з рослинними домішками, масова частка яких складала 12,3 %. Факторами для експериментальних досліджень були подача насіння Q, кути нахилу деки α і β, частота коливань ψ, швидкість повітря V.
Результати. У результаті експериментальних досліджень процесу сепарації насіннєвого матеріалу соняшника за об’ємною вагою під дією вібрувальної поверхні отримані залежності зміни коефіцієнта розподілу δ, продуктивності q і потужності P, яка споживається пневмовібросепаратором, від факторів досліджень.
Висновки. За умови забезпечення ефективності процесу розділення насіння під дією вібрувальної поверхні необхідно, щоб його продуктивність q була максимальною і дорівнювала значенню подачі насіння q = Q = 1029 кг/год, при цьому коефіцієнт розподілу d = 40,4 % повинен бути найбільшим, а потужність P = 1,94 кВт, яка споживається пневмовібросепаратором – найменшою. Відповідно до вищезазначеного α = 3,8°, β = 4,0°, ψ = 5 Гц, V = 4 м/с.


Ключові слова


Насіння; Сепаратор; Об’ємна вага; Дослідження; Експеримент; Фактори; Раціональні параметри.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Петренкова В. П., Кривошеєва,

О. В., Леонова, Н. М. Створення високобілкових ліній соняшника для кондитерського напрямку селекції. Сучасні технології селекційного процесу сільськогосподарських культур: збірник тез міжнародного наукового симпозіуму (7-8 лип. 2004 р.). УААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків. 2004. С. 138-139.

Леонова Н. М., Кириченко В. В., Сивенко А. А. Проявление эффекта гетерозиса и комбинационная способность линий подсолнечника кондитерского типа. Масличные культуры: научно-технический бюллетень Всероссийского 19 научно-исследовательского института масличных культур. Краснодар. 2015. Вып. 1 (161). С. 16-21.

Галкин В. Д., Хандриков В. А., Хавыев А. А. Сепарация семян в вибропневмосжиженном слое: технология, техника, использование: монография. М-во с.-х. РФ; федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высш. образов. «Пермский гос. аграрно-технологич. ун-т им. акад. Д.Н. Прянишникова». Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ». 2017. 170 с.

Завгородний А. И., Обыхвост А. В. Очистка семян гречихи на вибрационном сепараторе с малогабаритными деками. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2006. № 4. С. 50-51.

Заика П. М. Динамика вибрационных зерноочистительных машин. М.: Машиностроение. 1977. 305 с.

Заика П. М. Вибрационные семя­очистительные машины и устройства. Учебное пособие. М.: МИИСП. 1981. 141 с.

Заїка П. М., Бакум М. В., Михайлов А. Д., Козій О. Б. Сепарація насіння льону на вібраційних сепараторах. Вібрації в техніці та технологіях. 2012. № 3 (67). С. 106-111.

Алієв Е. Б. Фізико-математичний апарат пружно-демпферної взаємодії насінин під дією вібруючого решета. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. І. Кропивницький: ЦНТУ. 2017. С. 31-39.

Алієв Е. Б. Фізико-математична модель процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючої поверхні. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». Вінниця: ВНАУ. № 1 (88). 2018. С. 54-59.

Aliev E. B., Bandura V. M., Pryshliak V. M., Yaropud V. M., Trukhanska O. O. Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry. INMATEH – Agricultural Engineering. 2018. Vol. 54, No. 1. P. 95-104.