ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗГАЛУЖЕНИХ СЕРВІСІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко

Анотація


У роботі описані основні характеристики та функціональні можливості платформи IACPaaS, яка підтримує три моделі надання хмарних обчислень та сервісів - PaaS, SaaS і DaaS. Платформа призначена для розробки спеціалізованих оболонок інтелектуальних сервісів (тобто орієнтована на певні сфери діяльності і/або класи розв’язуваних задач). Використання таких оболонок може бути застосовано для агровиробництва продукції рослинництва (АВПР).
Мета роботи полягає у створенні методології ергатичного керування та параметризації прикладних сервісів, які супроводжують електронні технології інтелектуалізації АПК. Практичне використання наданих оболонкою засобів формування баз знань, бібліотек процедур та платформ об’єднує у мережу індивідуальні автоматизовані робочі місця фахівців. Тоді агенти, які входять в набір, згідно із завданнями поліергатичної організації АПК взаємодіють один з одним за допомогою  програмних компонентів обміну необхідними та достатніми повідомленнями. Розв’язання поточних задач складних динамічних систем (СДС) агропромислового комплексу доцільне ефективним і своєчасним, точним і дієвим відображенням об’єктивно природних розосереджених процесів АВПР.
Методи, які застосовано. Теорія автоматів і кодування, прагматика, семантика, синтаксис, онтологія, граматика за подання знань АВПР використовуються для створення конкретної ергатичної оболонки. Лінгвістичні проблемно-орієнтовані моделі подання знань використані як засоби формування баз знань для генерації мовних описів, орієнтованих на досвід експертів АПК.
Результати. Апробовані досвідом практичних випробувань системні поняття АПК без ризиків втрати врожаю та не здійснюючи помилок завдяки моделюванню ситуаційних змін накопичуються у формі базових електронних документів. Під час пошуків (синтезі) найкращого варіанта перспективного АВПР можна серед чисельних пропозицій застосувати окремі часткові техніко-технологічні рішення, які містяться у розосереджених каталогах, рекомендованих для АПК.
Висновки. Платформа IACPaaS надає базову (уніфіковану) інформацію. Зрозумілий опис спеціалізованих технологій забезпечує створення оболонок прикладних інтелектуальних сервісів. Використання інструментальних засобів підтримки аграрних технологій надає умови взаємодії агентних вирішувачів завдань, включаючи зовнішнє програмне забезпечення. Стандартний механізм обробки http-запитів і можливість запуску програм (скриптів), розташованих на web-сервері, створеному для АВПР, дає змогу виконувати файли зовнішнього програмного забезпечення.


Ключові слова


Агропромисловий комплекс; Інтелектуальні агротехнології; Розгалужені сервіси; Хмарна платформа; Мультиагентні вирішувачі.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Погорелый Л. В., Анилович В. Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно – методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. – К.: «Феникс», 2004. – 208с.

Кравчук В. Науково-випробувальні дослідження: адаптація до часу / В. Кравчук // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2016.-Вип. 20.-С.4-8

Кравчук В. І. Біосфера агротехнології, інженерні рішенні / В. І. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар: за редакцією В. І. Кравчука // Міністерство аграрної політики та продовольства України: Укр НДІПВТ ім. Л. В. Погорілого – Дослідницьке.-2015.-239с.

Кравчук В. І. Інтелектуалізація процесів визначення прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин / В. І. Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар // Техніка і технології АПК. - №4. – 2015. – с.8-11.

Jennifer Barnes. Higher education staff development for the 21st century [Electronic resource] (Jennifer Barnes ets // - Electronic data.-United Nations Educational, Scientific and cultural organization, Paris-Mode of access: http://www.unesco.org/education/pdf/24_234.pdf (viewed on December 13, 2016).-Title from the screen.

Real-time Monitoring System of Agricultural Machinery Operation Information Based on ARM11 and GNSS / M. Xiang, S. Wei, M. Zhang, M.Z. Li. // IFAC-Papers On Line/-Vol. 49, Issue 16.-2016.-P.121-126.

Кравчук В. І. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. С. Комісаренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018.-Вип.22(36).-с.27-34.

Кравчук В. І. Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2015. – Вип.19(33). – с.22-31.

Кравчук В. І. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин: монографія. – К.:НАУ.-2015. – 208с.

Баранов Г. Л., Макаров А. В., Структурное моделирование сложных динамических систем. – Киев: Наук. Думка, 1986. – 272с.

Sun Le, Dong H., Khadeer Hussain F., Khadeer Hussain O., Chang E. Cloud service selection: State-of-the-art and future research directions. J. of Network and Computer Applications, 2014, vol. 45, pp. 134-150.

CloudServiceMarket. A comprehensive overview of Cloud Computing services. URL: http://www.cloudservicemarket.info/ default.aspx (дата обращения: 06.10.2017).

Zhang Qi, Cheng Lu, Boutaba R. Cloud computing: state- of-the-art and research challenges. J. of Internet Services and Applications, 2010, no. 1, рр. 7-18. DOI 10.1007/s13174-010-0007-6.

Kumar S., Prasad R. Importance of expert system shell in development of expert system. Intern. J. of Innovative Research & Development, 2015, vol. 4, iss. 3, pp. 128-133.

Кравчук В. І. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки // В. І. Кравчук, Г. Л.Баранов, О. С. Комісаренко / Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. – Вип. 22 (36). –

с.10-15.