МЕТОДИКА СИНЕРГЕТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЕРОВАНИХ ТРАНСПОРТНО- ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Володимир Кравчук, Г. Баранов, О. Прохоренко

Анотація


Мета статті: розробити методику об’єднання зусиль наявних поліергатичних виробничих організацій (ПЕВО) у межах агропромислового комплексу (АПК) моделюванням інтеграційних процесів оперативного управління режимами системного функціонування наявних транспортно-енергетичних об’єктів  АПК. За умов ергатичної самоорганізації на принципах мультиагентної взаємодії інтелектуальні ПЕВО цілеспрямовано формують конкретні техніко-технологічні рішення (ТТР) [1-7]. Прогноз враховує реальні фактори впливів  довкілля під час реалізації технологічних операцій на запланованих маршрутах та відповідає часовим поточним подіям ситуативного збігу обставин у зонах підвищеного ризику подій  (ЗПРП) [5] з можливими небажаними ризиками агровиробництва.
Методика досліджень. Методика об’єднання зусиль ПЕВО АПК для багатокритеріального забезпечення підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва (ВПР) передбачає трирівневі декомпозиції задач: стратегічні, тактичні, оперативні, кожна з яких має чіткий термін початку й завершення терміну реалізації. Обов’язкова фіксація змін станів за інтервал тривалості означених форм управління та використання запасів і ресурсів у необхідних та достатніх перехідних процесах ситуативної перебудови складних динамічних систем (СДС). Методика самоорганізації гарантованого адаптивного управління (ГАУ) синергетично інтегрує  досягнення мети згідно із завданнями за критеріями безпеки дії сільськогосподарських машин (СГМ).
Результати досліджень. Доведено, що синергетична інтеграція об’єктів з різними транспортно-енергетичними призначеннями обумовлює нові показники керованого землеробства. Технологія моделювання складних динамічних систем прогнозуванням майбутніх режимів обґрунтовує показники якості, ефективності, безпеки системного функціонування на всіх ієрархічних рівнях ВПР.
Методика прогнозного випробування нової техніки і технологій для сільського господарства забезпечує застосування наявних засобів інформатизації агропромислових комплексів.
Традиційний поділ проблемних складних задач на глобальні рівні класифікації відношень (міждержавні, політичні, економічні, екологічні, експлуатаційні та їм подібні рівні ієрархії) значно розширюють простір прийняття конкретних конструктивних ТТР АПК. Значна кількість слабко структурованих взаємовідношень з різноманітними кількісними та якісними показниками суттєво ускладнює обґрунтування кращого вибору варіанта агровиробництва у конкретній біосфері [5]. Тому витрачається багато часу та необхідних ресурсів для досягнення мети багатокритеріального забезпечення техніко-технологічного рівня ВПР [2,5,6]. Інтегрована бажана згортка будь-яких часткових критеріїв повинна оцінювати реальний стан АПК без  помилок, збитків, банкрутства.
Висновки. Обґрунтований конструктивний вибір керованої властивості змін заданого значення визначається на етапі проектування сільськогосподарських машин (СГМ) та бортових багатофункціональних комплексів (ББК). Методика safety цільових функцій зняття невизначеності ступеня наближення до небезпечної зони наближень (НЗН) заздалегідь класифікована в кожній оперативній задачі управління рухом СГМ за конкретним збігом обставин під час ВПР у реальні ЗПРП, що фіксує геометрично вимірний просторово-часовий континуум (ПЧК), тобто взаємовідношень між безпечною зоною наближень БЗН та НЗН. Конкретний індекс адаптації ББК фіксує та відрізняє предикативні визначення дозволів для ситуативних умов  на гарантовану реалізацію ТТР. В умовах загрози ББК виконує екстрені дії з безпечним віддаленням СГМ від загрозливих меж, наближених до факторів НЗН. Отже, ГАУ «відповідає» за те, що реальні траєкторії БЗН і НЗН не перетинаються та не контактують.

Ключові слова


Кероване землеробство; Новітні технології; Ергатична самоорганізація; Синергетичне управління

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский) PDF

Посилання


Кравчук В. І. Науково – випробувальні дослідження: адаптація до часу / В. І. Кравчук // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2016.- Вип. 20 (34).- с. 4 - 8.

Кравчук В.І. Науково – випробувальні дослідження – орієнтири машинобудівника та аграрія /В. І. Кравчук// Техніка і технології АПК. – 2016. - №3. – с. 6 – 10.

Система точного землеробства: Л. В. Аніскевич, Д. Г. Войтюк, Ф. М. Захарин, С. О. Пономаренко: за ред. Л. В. Аніскевича//К.:-НУБіП України. 2018 .-566с.

Кравчук В. І. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин: монографія. – К.: НАУ, 2005. – 208 с.

Кравчук В. І. Біосфера та агротехнології, інженерні рішення / В. І. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар; за редакцією В. І. Кравчука // Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 239 с.

Кравчук В. І. Інтелектуалізація процесів визначення прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин / В. І, Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар // Техніка і технології АПК. - №4. – 2015. – с. 8 - 11.

Кравчук В. І. Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Техніко – технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. Дослідницьке, 2015. – Вип. 19 (33). – с. 22 - 31.

Войтюк Д. Г. Машини для рослиництва: Практикум /Д. Г.Войтюк, О. П. Деркач, В. С. Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2017. – 352с.

Кравчук В. І. Процедури системо – аналогового моделювання та ланцюгових технологічних перетворень для грунтообробно-посівного агрегата / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Техніко – технологічні аспекти розвитку та опробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. Дослідницьке, 2016. – Вип. 20 (34). – с. 80 - 93.

Кравчук В. І. Системо – аналогове моделювання технологій екологічного землеробства за ланцюговими процесами / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Техніко – технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. Дослідницьке. – 2016. – Вип. 20 (34). – с. 269 – 279.

Керування ризиком. Словник термінів: ДСТУ ISO Guide 73: 2013 ( ISO Guide 73: 2009, IDT) - [чинний від 2014 – 07 – 01]. – К.: Мінекономрозвитку України, ( національний стандарт України).

Баранов Г. Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г. Л. Баранов, А. В. Макаров // - К.: Наук. Думка. 1986. – 272 с.

Баранов Г. Л. Моделювання інтеграційних режимів функціонування транспортних та енергетичних об’єктів в умовах ризику / Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Інформаційна безпека. Н.Ж. СУНУ ім. Даля. Луганськ. 2014. - № 1 (13). – с. 79 – 90.