УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗВОЛОЖЕНОЇ ФЕРМЕНТОВАНОЇ ГОМОГЕННОЇ КОРМОВОЇ СУСПЕНЗІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ВІДГОДІВЛІ ТВАРИН

Автор(и)

  • М. Соляник Науково-виробничий впроваджувальний центр АІНУ, Ukraine

Ключові слова:

Технологія, Свині, Корм, Кормоготувальний агрегат, Гідромлин-змішувач, Ферментована гомогенна кормова суспензія, Відгодівля, Продуктивність.

Анотація

Мета дослідження полягала в розробці нової технології виробництва гомогенних кормових суспензій, обладнання для їх приготування та вивчення ефективності вирощування й відгодівлі тварин кормами, отриманими різними способами підготовки.
Методи досліджень: експериментальний і виробничий, загальноприйняті у зоотехнічних дос­лідженнях; обліково-розрахункові та економіко-математичні.
Об’єкт досліджень. Зволожені ферментовані гомогенні кормові суспензії, агрегат серії АКГСМ з гідромлином-змішувачем для їх приготування, свині великої білої породи, продуктивні якості свиней під час вирощування й відгодівлі  ферментованими гомогенними кормовими суспензіями.
Предмет досліджень. Удосконалення технології приготування зволожених ферментованих гомогенних кормових суспензій та вивчення їхнього впливу на відгодівельні якості тварин.
Результати. Уперше розроблено, обґрунтовано й упроваджено ефективну ресурсно-ощадну технологію приготування гомогенних кормових суспензій з високою поживністю корму (патент UA 53587, С2.-Бюл.№7.-2005). Уперше розроблено, експериментально досліджено, сертифіковано Південно-українською державною зональною станцією Міністерства аграрної політики України й упроваджено багатофункціональний агрегат нової конструкції серії АКГСМ «Мрія” з гідромлином-змішувачем для приготування гомогенних кормових суспензій, в якому поєднано технологічні процеси подрібнення зернових, змішування структурних компонентів і кормових добавок, нагрівання і механічну видачу суспензій для годівлі тварин (патент UA 53588, С2. — Бюл. №7. — 2005).
Визначено оптимальні технологічні параметри агрегату АКГСМ та особливості його експлуатації. Установлено, що регулювання зазором між жорнами гідромлина-змішувача забезпечує вихід оптимального розміру фракцій гомогенної кормової суспензії, що сприяє найкращому її засвоєнню у шлунковому тракті тварин і зменшенню на (0,4...1,4) кг витрат корму на 1 кг приросту. Найбільші прирости маси в паралельних одновікових групах свиней під час їх утримання й відгодівлі однаковим раціоном корму забезпечувалися його фракцією (0,5...1,4) мм, частка якої досягала (70 ...80) %.
Висновки.
1. Виконаними дослідженнями теоретично обґрунтовано доцільність і ефективність використання ферментованих кормових суспензій для підвищення продуктивних ознак свиней. Проведено дослідження та розроблено нову технологію приготування гомогенних кормових суспензій, апробовано спосіб їх виробництва з використанням нового агрегата АКГСМ з гідромлином-змішувачем.
2. Розроблений багатофункціональний кормоагрегат серії АКГСМ відрізняється від наявних тим, що в камері гідромлина у водному середовищі завдяки оригінальній конструкції агрегата одночасно виконуються декілька операцій: подрібнення зернової суміші, перемішування, гомогенізація, підігрівання готового корму без доступу повітря, ферментаційні процеси пониженої кислотності 4.5 од. під тиском 5 барів, видача готового корму лопатками, розташованими на центральному рухомому жорні, який діє як гідронасос. Кормоагрегат є енергоощадним і малогабаритним, працює в індивідуальному режимі та агрегатується в будь-яку лінію кормоприготування.
3. Обґрунтовані оптимальні розміри фракцій зернових компонентів гомогенних кормових сус­пензій. Встановлено, що найвищі прирости маси свиней забезпечувала годівля кормом фракцією (0,5...1,4) мм, частка яких досягає (70% ...80) %.
4. На підставі висновків експертних комісій та розкритих закономірностей балансу поживних речовин, клінічних та біохімічних показників крові, морфологічної та гістологічної структури органів шлунково-кишкового тракту, збільшується середньодобовий приріст живої маси.
5. Порівняно з традиційними методами підготовки зернових кормів (подрібнення та зволоження), гомогенізація та ферментаційні процеси сприяють підвищенню (р≤0,05...р≤0,001) в них рівня окремих поживних речовин і зменшують кількість клітковини незалежно від виду зерна.
6. Ферментація та гомогенізація корму, порівняно з подрібненням та зволоженням, підвищує його перетравність: органічної речовини на 4,4 % (р≤0,05) і 2,2 %, неорганічної речовини на
65,2 % (р≤0,05) і 63,1 % (р≤0,01), протеїну на 12,3 % (р≤0,05) і 4,6%,  жиру на  32,1 % (р≤0,001) і 11,6% (р≤0,01), клітковини на 24,2 % і 14.4 %, засвоєння азоту на 29,76 % і 14,27 %, кальцію на 11,97 % і
3,27% та фосфору на 6,37 % і 0,5 %, відповідно, що зменшило виділення гною у свиней до 44%, у телят та ВРХ на 25%.
7. Внаслідок згодовування свиням гомогенізованих  ферментованих кормів (порівняно з сухими та вологими) покращувалися їхні продуктивні якості: середньодобовий приріст живої маси збільшувався проти контролю на 29,8% або на 130 г (р≤0,01) і 97 г (р≤0,01), зменшувалися витрати корму на продукцію на 18,2 % (р≤0,05) і 13.0 % (р≤0,01) та віку досягнення живої маси 100 кг на 8,9% (р≤0,001) і 7,7% (р≤0,01). Згодовування кормів різних методів приготування та консистенції не впливало на показники довжини туші та товщини шпику свиней.
8. Виявлено тенденцію покращення під впливом згодовування гомогенізованого ферментованого корму тваринам фізико-хімічних та технологічних властивостей свинини: кислотність та ніжність м’яса покращується, підвищуються вологоутримувальна здатність, енергетична цінність, відсоток вмісту сухої речовини, протеїну та жиру, а також покращується комплекс органолептичних показників м’яса свиней з поліпшенням його зовнішнього вигляду, запаху, смаку, консистенції та соковитості.
9. Економічна ефективність від упровадження агрегатів серії АКГСМ «Мрія» для приготування корму в господарствах різної форми власності за вартістю додатково отриманої продукції за використання гомогенних кормових суспензій складає 44,63 тис. грн. у розрахунку на 1000 голів, а в масштабах України від упровадження 2400 агрегатів ­— 1211 млн. грн.
10. Використання гомогенізованих  ферментованих кормів на відгодівлі свиней сприяє підвищенню рівня рентабельності виробництва на 65 % від контролю, де прибуток перевищує витрати в 2,5-3 рази.

Біографія автора

М. Соляник, Науково-виробничий впроваджувальний центр АІНУ

канд. с.-г. наук

Посилання

Еськов П.А., Иванов В.А., Тихомиров В.В., Задырко В.В. Влияние некоторых биотехнологических факторов на пищевое поведение и рост молодняка свиней // Тезисы докладов 1-й Всесоюзной конференции «Организационно-технологические, селекционно-генетические и социально-психологические проблемы управления поведением с.-х.животных при интенсификации животноводства”. – Том I. – Ленинград, 1983. – С. 115-116.

Нежлукченко Т.І., Соляник Н.Б. Технологія виробництва гомогенної кормової суспензії та ефективність її використання в тваринництві //Вісник аграрної науки УААН. – 2007. – №3. – С.52-53.

Голуб Н.Д., Стробикіна Р.В. Деякі показники якості м’яса у свиней великої білої породи // Свинарство. – К.: Урожай, 1980. – Вип. 32. – С.20-23.

Соляник М.Б., Коваленко В.Ф. Нові технології у тваринництві. Уряд ставить питання – наука їх вирішує //

Вісті академії інженерних наук України. – 2006. – №1. – С.39-48.

М.Б. Соляник, О.М. Вартанян, В.С. Олійник, Патент України. Кормоготувальний агрегат UA 53588C2. 15 липня 2005р. Бюл.№7, 2005рік.

Нежлукченко Т.І., Соляник Н.Б. Технологія виробництва гомогенної кормової суспензії та ефективність її використання в тваринництві //Вісник аграрної науки УААН. – 2007. – №3. – С.52-53.

Лисенко В.Ф. «Проведення науково-господарських дослідів з перевірки продуктивної дії гомогенізованої зернової суспензії в раціонах молочних корів та бичків на відгодівлі» 2011. с. 14.

В.П. Гузенков. Деталі машин. Підручник. Техніка, 1998. – 514 с.

В.Ю. Поєдинок. Довідник з механізації кормо виробництва, к.т.н.. Техніка. –М.Колос. 2001. – 312с.

Рыбалко В.П., Коваленко В.Ф. Прогрессивные технологии в свиноводстве Канады // Зоотехния. – 1999. –

№ 7. – С 30-33.

Астахов А.С., Лябах Т.Н. Механизация фермерских хозяйств ведущих капиталистических стран // Аналитический обзор. Механизация животноводства. Новая техника и ее использование. – М.: НТС НИИТЭИ, Агропромиздат, 1990. – 53 с.

Коваленко В.Ф, Рибалко В.П. «Вплив зволоженої ферментованої гомогенної суспензії на вірусні захворювання тварин» Договір 27від 24.05.2005р.

Коваленко В.Ф «Науково-виробничі досліди при відгодівлі підсвинків гомогенною суспензією». Договір №27 Полтавського Інституту свинарства ім..Квасницького УААН, від 24.05.2005р.

Афанасьев В., Щеблыкин В., Бирюков В. Длевцов Е. Автоматизация комбикормового производства // Комбикорма. – 2005. – №1. – С. 33-34

Т.І. Леонт`єв, В.І. Земенцов. В.М. Потенкин. Технологическое оборудование кормоцехов. ФПК. «Агропромиздат». 1997. – 364с

Коваленко В.Ф, Рибалко В.П. «Вплив зволоженої ферментованої гомогенної суспензії на вірусні захворювання тварин» Договір 27 від 24.05.2005р. I етап досліджень

Рибалко В.П., Коваленко В.Ф «Вплив зволоженої ферментованої гомогенної суспензії на вірусні захворювання тварин» Договір 27 Полтавського інституту свинарства ім. Квасницького УААН, від 24.05.2005 р. II етап досліджень.

Прудников С.И., Прудникова Т.М. Профилактика массовых болезней молод¬няка свиней при интенсивных технологиях ведения свиноводства // Инфекц. болезни животных. Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы. – Новосибирск, 1991. – с. 74-77.

Соляник М.Б., Коваленко В.Ф. Нові технології у тваринництві. Уряд ставить питання – наука їх вирішує //

Вісті академії інженерних наук України. – 2006. – №1. – С.39-48.

Соляник М.Б. Вдалий експеримент по зростанню маси тварин // Сільський час. – 2004. – №4. – С.12

Фоломеев В.З. Перспективные энерго­сберегающие технологии в свиноводстве // Тез. докл. 4-й Междунар. конф. по пробл.: «Науч.-произв. аспекты развития отрасли свиноводства». – Лесные Поляны, 1997. – С. 92-93

Гамалицкий В.А. Автоматизация кормления свиней / Комплексная электромеханизация и система машин в животноводстве: Сб. научн. тр.ВИЭСХ. -Т,77. – М., 1991. – 220 с.

Коваленко В.Ф., Фоломеев В.З., Смыслов СЮ. Свиноферма модульного типа // Зоотехния. – 1998. – № 12. –

С. 18-19.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління