Врожайність гібридів соняшника за різного основного обробітку ґрунту в умовах Південного Степу України

Володимир Малярчук, Володимир Сидоренко

Анотація


Мета: встановлення найбільш ефективних способів основного обробітку ґрунту під час вирощування гібридів соняшника в посушливих умовах півдня України та їхній вплив на агрофізичні властивості темно-каштанового середньосуглинкового ґрунту.
Методи: польовий, візуальний, лабораторний, розрахунково-порівняльний та математично-статистичний методи з використанням загальновизнаних в Україні методик і методичних рекомендацій.
Результати. Чизельний обробіток на глибину 28-30 см під соняшник спричинив ущільнення шару ґрунту 0-40 см на початку вегетації до 1,26 г/см3 та перед збиранням врожаю до 1,28 г/см3, тоді як у варіантах полицевого обробітку вона була нижчою на 0,02 г/см3. Під час визначення на початку вегетації пористість шару ґрунту 0-40 см була 52,68-51,68 %, а перед збиранням урожаю зменшилася порівняно з початковим періодом до 51,72-50,96 %. Водопроникність ґрунту під час 3-годинної експозиції визначення найвищою була у варіанті оранки на глибину 28-30 см і складала 5,6 та 4,7 мм/хв., проти 5,0 та 4,0 за безполицевого способу обробітку, тобто була меншою порівняно з контролем на 10,7-14,9 %. За підрахунком бур’янів встановлено, що у варіанті безполицевого обробітку їх кількість у 1,3 раза була більшою порівняно з оранкою, де їх кількість складала 20 шт/м2 на початку вегетації. Перед збиранням початкова закономірність збереглась.
Висновки. Найвищий рівень врожайності насіння отримано у середньораннього гібрида соняшника Megasun – 1,53 т/га за оранки на глибину 28-30 см. Гібрид Megasun за урожайністю переважає інші незалежно від способу обробітку ґрунту.

Ключові слова


Гібриди соняшника; Агрофізичні властивості; Урожайність; Обробіток ґрунту.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Вильямс В. Р. Почвоведение: Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – 6-е изд. – М.: Сельхозгиз, 1949. – 472 с.

Бараев А. И. Почвозащитное земледелие / А.И. Бараев. – М.: Агропромиздат, 1988. – С. 27.

Малиенко А. М. Технология двухфазной обработки почвы: вопросы теории и практики / А. М. Малиенко, И. М. Голодный, Л. И. Ворона. – Киев: Аграрна наука, 2018. – 104

Бойко К. Я. Формування врожайності гібрида соняшнику Надійний в залежності від агроприйомів вирощування в умовах південного Степу України / К. Я. Бойко, А. Є. Мінковський, О. І. Поляков // Зб. наук. праць ІОК – м. Запоріжжя – 2008. – Вип. 13. – С. 121.

Мингалев С. К. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в системах земледелия Среднего Урала: автореф. дис. д-ра с.-х. наук: спец. 06.01.01. «Земледелие» / С. К. Мингалев. – Тюмень, 2004. – 32 с.

Шевченко М. В. Урожайність і умови росту соняшнику залежно від способів основного обробітку ґрунту і гербіцидів у лівобережному Лісостепу / М .В. Шевченко // Вісник Харківського НАУ. – 2006. – № 7. – С. 131–133

Ткаліч І. Д. Вплив обробітку ґрунту, добрив, строків сівби на забур‘яненість, урожайність соняшнику / І. Д. Ткаліч, В. М. Кабан // Бюлетень ІЗГ УААН. – Дніпропетровськ, 2007. – № 31-32. – С. 82-85

Arribas J. I. (Ed). Sunflowers:Growth and Development, Environmental Influences and Pets/Diseases. – Nova Science Publishers, 2014. – 339 p

Mrđa J., Crnobarac J., Dedić B., Miklič V. Field Emergence of Differently Storaged Sunflower Seed Research Journal of Agricultural Science. — 2011. — No 43 (1) — pp. 120-125.

Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві: монографія / Ушкаренко В.О. та ін. Херсон : Айлант, 2013. 410 с.