ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ БІОЛОГІЗОВАНИХ СІВОЗМІН БІОЛОГІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Микола Новохацький, Василь Таргоня, Олександр Бондаренко, Оксана Мельник

Анотація


Мета дослідження – напрацювання алгоритму розроблення та використання біологізованих сівозмін в органічному виробництві.
Методи. Розроблення біологізованих сівозмін базується на використанні комплексних системних агроекологічних та біотехнологічних методів дослідження на основі ценологічного підходу.
Результати. Для розроблення (вибору) біологізованої сівозміни  на основі оптимізації структури землекористування в різнорівневих системах екологічного землеробства в умовах конкретного агрогосподарства запропоновано такі етапи:
1. Оцінка ресурсного потенціалу господарства;
2. Еколого-економічна оцінка ґрунтів;
3. Розроблення проекту раціонального використання угідь на основі впровадження різнорівневих систем екологічного землеробства;
4. Розроблення проекту раціональної організації ріллі з урахуванням агроекологічної типізації земель;
5. Розроблення та еколого-економічна оцінка структури посівних площ;
6. Організація сівозмін на агроекологічній основі та освоєння біотехнологічних альтернатив;
7. Економічна оцінка проекту;
8. Проходження періоду конверсії (організації та сертифікація технологічного процесу відповідно до вимог біологічного агровиробництва).
Висновки. Біологізована сівозміна – це екологічно врівноважена сівозміна, яка передбачає не тільки науково обґрунтоване чергування культур і парів у часі й на території з використання
сидератів та нетоварної частини врожаю, а й перенесення частини біологічних та мікробіологічних процесів з агробіоценозу на спеціалізовані біотехнологічні майданчики з подальшим їх поверненням як біоматеріалів та біологічних агентів. Це виробництво біологічно активних добрив біогумусів вермикомпостуванням, метановою ферментацією та компостуванням у закритих реакторних системах, напрацюванням мікробіологічних препаратів підвищення врожайності (азотфіксувальних, фосформобілізувальних та целюлозоруйнівних), ентомологічних та мікробіологічних препаратів захисту рослин.

Ключові слова


Органічне виробництво; Біологізована сівозміна; Алгоритм розроблення

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е.Г. Дегодюк, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук та ін. За ред. Е.Г. Дегодюка. – К.: Урожай, 1992. – 320 с.

Бойко П.І. Проблеми екологічно врівноважених сівозмін /П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 8. – С. 9-13.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник /

[В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар]; Міністерство аграрної політики та продовольства України: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. –

Дослідницьке, 2015. – 239 с.

Гудзь В. П. Адаптивні системи землеробства: підручник / [В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с.

Бегей С.В. Екологічне землеробство : підручник / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 429 с.

Екологічні проблеми землеробства : підручник / За ред. В.П. Гудзя. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. – 708 с.

Гармашов В.В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В.В. Гармашов, О.В. Фомічова // Вісник агарної науки – 2010. – №7. – С. 11-16.

Новохацький М. Концепція інтенсифікації біологічного агровиробництва / М. Новохацький, В. Таргоня, О. Бондаренко. – Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, – 2018, Вип. 22 (36). – с.132-138.