ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВИСІВУ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

Ключові слова:

Тарілчастий розсіювач, Оптимальні параметри, Рівномірність розсіювання, Норма висіву, Висівна котушка.

Анотація

Мета. У статті визначено оптимальні параметри грунтообробно-посівного агрегата з метою підвищення ефективності техніко-технологічного процесу сівби сидеральних культур завдяки вдосконаленню конструкційних параметрів тарілчастого розсіювача.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез літературних інформаційних джерел; експериментальні – на основі поставленого лабораторно-польового експерименту та аналітичні.
Результати. Для визначення граничних значень параметрів VВН, НД та β розраховано швидкість на виході з насіннєпроводу Vс, контури зони максимального розльоту насіння хпад за змінних кутів нахилу площини тарілчастого розсіювача β та зміни кута під час відскоку насіння в сторони під кутами , кут нахилу пластинки розсіювача відносно горизонтальної площини β, кут між вектором   початкової швидкості і віссю Ох γ, кут падіння насіння α, кут відбиття насіння ψ, коефіцієнт відновлення насіння k, швидкість відбитих від пластини насінин, площу розсіювання Sr по відображеному контурі.
Висновки. На основі досліджень запропоновано: процедуру визначення оптимальних параметрів конструкцій елементів висівного апарата котушкового типу, оцінювання динаміки руху насіння у пневматичному насіннєпроводі; визначення параметрів тарілчастого розсіювача  та алгоритм синтезу компонентів функціоналів і управління процесом висіву інформаційно-керувальним засобом.

Посилання

Аніскевич Л. В. Модель функціонування машини в системі точного землеробства / Л. В. Аніскевич // Сб. научн. труд. Керченского морского техн. института «Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий» - Вып. 1. – Керчь, 2001. – С. 112-118.

Аніскевич Л. В. Управління системами високоточного дозування технологічних матеріалів / Л. В. Аніскевич // Техніка та енергетика: Науковий вісник НУБіП, 2014. – С. 264-277.

Аніскевич Л. В. Оптимізація коефіцієнтів закону керування нормами внесення технологічних матеріалів у технологіях точного землеробства / Л. В. Аніскевич // Техніка та енергетика: Науковий вісник НУБіП, 2012. – С. 22-31.

Бойко А. І. Модель функціонування пневматичної висівної системи для технологій точного землеробства / А. І. Бойко, М. О. Свірень // - Київ, Науковий вісник НАУ. - 2006. - Вип.18, – с.80-18.

Моделирование сельскохозяйственных агрегатов и их систем управления / А. Б. Лурье, Н. С. Нагорский, В. Г. Озеров и др. Под ред. А. Б. Лурье. – Л.: Колос, Ленинградское отд-ние, 1979. – 321 с. 8. Автоматика и автоматизация сельскохозяйственных машин / Носов Г. Р., Кондратец В.А., Сакало Л. Г., Середа Л. И. – К.: Вища школа, Головное изд- во, 1984. – 248 с.

Гайдай Т., Визначення оптимальних параметрів елементів насіннєвого бункера та блока розсіювання грунтообробно-посівного агрегата. Збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2018. Вип.22 (36). С.66-74.

Погорелый Л. В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование /П. В. Сысолин, Л. В. Погорелый. – К.: Феникс, 2005. – 264 с.: илл.: - (серия «Сельскохозяйственная техника ХХ века»)

ДСТУ EN 13739-2:2004 Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні та повнозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 2. Методи випробувань – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.

Кардашевский С. В. Испытания сельскохозяйственной техники / С. В. кардашевский, Л. В. Погорелый, Г.М. Фудиман – М.: Машиностроение, 1979. – 288 с.

Бююль А. П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / А. Бююль, П. Цефель // ДиаСофтЮп, 2005. — 608 с.

ДСТУ EN 13739-1:2004 Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні та повнозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги – К.: Держспоживстандарт України , 2007. – 9 с.

ДСТУ EN 13739-2:2004 Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні та повнозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 2. Методи випробувань – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.

КНД 46.16.02.08 – 95 Техніка сільськогосподарська. Методи визначення умов випробувань – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 1994. – 50 с.

Гайдай Т. Дослідження динаміки автономного висівного модуля котушкового типу для сівби дрібнонасіннєвих культур. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2017. Вип. 21(35). С. 131-143.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування