ЕРГАТИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ КЕРОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Володимир Кравчук, Георгій Баранов, Олена Комісаренко

Анотація


Cтаття присвячена розвитку методів прогнозування та випробування техніко-технологічних рішень керованого землеробства під час вирощування продукції рослинництва у відкритому ґрунті. Запропонована інформаційна технологія для поточного оперативного управління складними динамічними системами (СДС) агропромислового комплексу. Запропоновані методи ергатичного моделювання спрямовані на підвищення інтегрованої ефективності процесів функціонування СДС в зонах ризикованого землеробства з нестаціонарним середовищем.
Мета. Ергатичне випробування у просторі та часі методів та засобів агровиробництва продукції рослинництва на базі багатовимірних та багатопараметричних критеріїв керованого землеробства.
Методи, які застосовано: аналіз, прогноз, планування, моделювання, оцінювання якості та економічності локальних агробіозон синергетичного розвитку за вимірами передбачення наближень ризиків.
Результати. Запропоновано програмно-апаратні комплекси та інформаційні технології, які гарантують адаптивне управління на принципах керованого землеробства з урахуванням прогнозних ситуацій.
Висновки.
1. Природні незалежні та ергатичні керовані процеси самоорганізації однозначно фіксуються у просторі та часі як факт існування взаємодії та цільової тривалості отримання врожаїв.
2. Поточні інформаційні моделі та засоби обробки даних забезпечують випробування техніко-технологічних рішень, для отримання прибутку майбутнього врожаю.
Концептуальна програма гарантованого управління, з найвищою ефективністю та безпекою гарантованого розвитку рослин, була формалізована для ергатичного випробування у просторово-часових ситуаціях інтеграційних процесів. Терміни та визначення компонент складеної динамічної системи та розгалужених траєкторій в місцевизначених зонах було науково обґрунтовано. Описи виконано конструктивною математичною моделлю об’єктів руху як шарові нейромоделі та мережні форми або рух фрагментів з розгалуженими траєкторіями. Для розв’язання оперативних задач безпеки та екології біосфери землеробства проаналізовані стратегії та методи ситуативного управління. Технологічні ситуації, як умови для необхідних та достатніх актів почергових та узгод­жених дій, які мають зрозумілий фізичний та інформаційний зразковий зміст, названі та означені.

Ключові слова


Точне (кероване) землеробство; Випробування; Моделі; Ризики; Моделювання; Почергове управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Погорелый Л. В., Анилович В. Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно – методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. – К.: «Феникс», 2004. – 208с.

Кравчук В. Науково-випробувальні дослідження: адаптація до часу / В. Кравчук // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; Дослідницьке, - 2016. - Вип. 20(34) - С.4-8

Кравчук В. Біосфера агротехнології, інженерні рішенні / В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар: за редакцією В. Кравчука // Міністерство аграрної політики та продовольства України: УкрНДІПВТ ім. Л. В. Погорілого – Дослідницьке.-2015.-239с.

Кравчук В. Інтелектуалізація процесів визначення прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин / В. Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар // Техніка і технології АПК. - №4. – 2015. – с.8-11.

Jennifer Barnes. Higher education staff development for the 21st century [Electronic resource] (Jennifer Barnes ets // - Electronic data.-United Nations Educational, Scientific and cultural organization, Paris-Mode of access: http://www.unesco.org/education/pdf/24_234.pdf (viewed on December 13, 2016).-Title from the screen.

Real-time Monitoring System of Agricultural Machinery Operation Information Based on ARM11 and GNSS / M.Xiang, S. Wei, M.Zhang, M.Z. Li. // IFAC-PapersOnLine/-Vol. 49, Issue 16.-2016.-P.121-126.

Кравчук В. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки / В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, – Дослідницьке. - 2018.-Вип.22(36).-с.27-34.

Кравчук В. І. Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільського господарства України: збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, – Дослідницьке. - 2015. – Вип.19(33). – с.22-31.

Кравчук В. І. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин: монографія. – К.: НАУ.-2015. – 208с.

Баранов Г. Л., Макаров А. В., Структурное моделирование сложных динамических систем. – Киев: Наук. думка, 1986. – 272с.

Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. - М.:Мир, 1976.-165 с.

Патент USA Lotfi A. Zadeh, Saied Tadayon, Bijan Tadayon; заявл. 12.03.2018, опубл. 19.07.2018, Бюл. US20180204111A1.

Люгер Дж. Искусственный интеллект: стратегия и методы решения сложных проблем / Дж. Люгер . – М. Вильямс, 2003. – 864 с.

Leleur S. Complex Strategic Choices: Applying Systemic Planning for Strategic Decision Making / S. Leleur. - Springer-Verlag London. -2012.- p.176.

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Теорія, синтез, ефективність / [Тарасов В. О., Герасимов Б. М., Левін І. О., Корнійчук В. О.] – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.