УРОЖАЙНІСТЬ РАННІХ ЯРИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОСУХИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Автор(и)

  • Микола Леонідович Новохацький УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3635-1761
  • Олександр Анатолійович Бондаренко УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine
  • Оксана Боднар УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine
  • Ірина Олександрівна Гусар УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine

Ключові слова:

Горох, Ячмінь ярий, Обробіток ґрунту, Урожайність, Структура врожайності, Температура, Опади, Гідротермічний коефіцієнт.

Анотація

Мета. У статті висвітлено особливості формування врожаю ранніх ярих культур та його структури під час вирощування за різних систем основного обробітку ґрунту в агрометеорологічних умовах 2017 року, які значно відрізнялися від середніх багаторічних даних за забезпеченням вологою та тепловими ресурсами.

Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез літературних інформаційних ресурсів; експериментальні – на основі польового досліду, закладеного у умовах правобережного Лісостепу України.

Результати. У період сівби та появи сходів основних сільськогосподарських культур (кінець квітня – травень) гідротермічні умови 2017 року були задовільними. Подальший розвиток усіх культур як у вегетативну, так і в генеративну фазу, проходив у дуже посушливих та сухих умовах, коли ГТК Селянінова лежав значно нижче середніх багаторічних значень.

Протягом періоду вегетації вміст продуктивної вологи в орному шарі ґрунту змінювався в бік зменшення, незалежно від системи основного обробітку ґрунту, зважаючи на агрометеорологічні умови періоду вегетації, інформація про які наведена вище. У середині вегетації гороху, у фазі цвітіння, запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту знизилися до критичних: від31,3 ммза традиційного способу основного обробітку ґрунту до40,9 мм– за використання міні-тілу. При цьому спостерігалася тенденція, обернена стану зволоження ґрунту на початку весняних польових робіт: кількість доступної вологи зростала за відмови від полицевої оранки і зменшення глибини обробітку.

Найвищого рівня врожайності гороху в 2017 році було досягнуто на варіантах із застосуванням традиційної системи основного обробітку ґрунту; найвищої урожайності на посівах ячменю було досягнуто за застосування консервувальної системи основного обробітку ґрунту, яка базується на глибокому обробітку без обороту пласта. Застосування інших систем основного обробітку ґрунту, в межах схеми наших дослідів, призводило до суттєвого зниження рівня врожайності.

Висновки. Агрометеорологічні умови 2017 року суттєво відрізнялися від середніх багаторічних: за суттєвої нестачі вологи в період активного росту та розвитку рослин спостерігалось надходження надлишкових активних температур, що створювало стресові умови для формування врожаю всіх польових культур. Ріст та розвиток рослин гороху та ячменю ярого протягом генеративної фази проходив в умовах гострої нестачі вологи, що негативно відобразилося на рівні продуктивності посівів.

Максимальний рівень продуктивності ранніх ярих культур в стресових умовах вегетації 2017 року забезпечувало застосування систем основного обробітку ґрунту, які базуються на глибокому обробітку з обертанням або без обертання пласта.

Біографії авторів

Микола Леонідович Новохацький, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Канд. с.-г. наук, доц.

Олександр Анатолійович Бондаренко, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

O. Bondarenko

Оксана Боднар, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

O. Bodnar

Ірина Олександрівна Гусар, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

I. Gusar

Посилання

Асеева Т.А. Эффективность различных приёмов повышения продуктивности посевов сои в Хабаровском крае / Асеева Т.А., Золотарева Е.В., Паланица С.Р. // Вестник Красноярского ГАУ. – 2008. – № 3. – С. 113-117.

Строна И.Г. Экология семян, ее семеноводческое значение и перспективы дальнейших исследований / Строна И.Г., Макрушин Н.М. // Селекция и семеноводство. – 1978. – Вып. 39. – С. 79-85.

Степанова Л.П. Экологические проблемы земледелия / Степанова Л.П., Цыганок Е.Н., Тихойкина И.М. // Вестник Орловского ГАУ. – 2012. – № 1. – С. 11-18.

Петриченко В.Ф. Оцінка впливу гідротермічних ресурсів на реалізацію потенціалу продуктивності та якості насіння сої в Лісостепу України // Корми і кормовиробництво. – 1995. – Вип. 40. – С. 31-35.

Асеева Т.А. Эффективность различных приёмов повышения продуктивности посевов сои в Хабаровском крае / Асеева Т.А., Золотарева Е.В., Паланица С.Р. // Вестник Красноярского ГАУ. – 2008. – № 3. – С. 113-117.

Завєрюхін В.І. Збільшення виробництва зерна сої на зрошуваних землях півдня України / Завєрюхін В.І., Левандовський Л.І., Бардадіменко А.С. // Корми і кормовиробництво. – 1992. – Вип. 33. – С.16-19.

Бегишев А.Н. Влияние полевого ухода на рост и работоспособность листьев сои. – Вопросы селекции и агротехники сои в СССР. Сборник научно-исследов. работ под редакцией И.Н. Гальченко. – М.: Гос. изд-во с.-х. литературы, 1953. – 176 с.

Абаев А.А. Видовой состав, вредоносность сорняков и совершенствование химических мер борьбы с ними в посевах сои в предгорьях Северного Кавказа / Абаев А.А. // Известия Горского ГАУ. – 2011. – Т. 48. – № 2. – С. 7-12.

Іващенко О.О. Енергетичні аспекти агрофітоценозів / Іващенко О.О., Іващенко О.О. // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 4. – С. 21-23.

Шевніков М.Я. Вплив мінеральних добрив на урожайність і поживну цінність змішаних посівів сої та злакових культур // Вісник Полтавської ДАА. – 2010. – № 4. – С. 40-46.

Блащук М.І. Особливості прийомів технології вирощування сої в умовах нестійкого зволоження правобережного Лісостепу / Блащук М.І., Бабич А.О. // Корми і кормовиробництво. – 2006. – Вип. 58. – С. 227-230.

Амелин А.В. Морфологические достоинства и недостатки современных сортов. Дальнейшие пути их совершенствования у зернобобовых и крупяных культур // Вестник Орловского ГАУ. – 2012. – № 3(36). – С. 10-15.

Барбакар О.В. Біопрепарати для огірків та томатів // Насінництво. – 2008. – № 5. – С. 1-2.

Ласло О.О. Агроекологічне районування угідь за рівнем урожайності основних сільськогосподарських культур / Ласло О.О., Писаренко П.В. // Вісник Полтавської ДАА. – 2009. – № 3. – С. 12-14.

Повышение эффективности выращивания зернобобовых в Оренбургской области / И.М. Агеев, А.М. Агеев, И.В. Васильев, А.В. Кащеев // Известия Оренбургского ГАУ. – 2010. – Т. 3. – № 27-1. – С. 12-14.

Чамурлиев О.Г. Водопотребление и продуктивность сои в зависимости от способов основной обработки орошаемых светло-каштановых почв Нижнего Поволжья / О.Г. Чамурлиев, Н.П. Мелехова, Е.В. Зинченко // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. – 2001. – № 2 (22). – С. 1-6.

Долаберидзе С. Обробка ґрунту під посів сої і значення сівозміни / С. Долаберидзе, О. Петровський // Агроном. – 2007. – № 2. – С. 150-151.

Новохацький М.Л. Формування біологічної врожайності зерна та збирального індексу посівів сої залежно від системи основного обробітку ґрунту // 2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України / Матеріали міжнародної наукової конференції (присвяченої 80-річчю з дня народження академіка НААН А.О. Бабича) / 11-12 серпня 2016 року. м. Вінниця. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААНУ. – Вінниця: Діло, 2016. – С. 33-34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління