УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

  • Алшын Нарикович Алтыбаев Казахський НДІ механізації та електрифікації сільського господарства, Kazakhstan https://orcid.org/0000-0003-2737-6844

Ключові слова:

Системний вигляд, Модель, Технологічна система, Технологічна працездатність, Технологічна настройка, Процеси машиновикористання, Технологічна надійність.

Анотація

Мета досліджень - розвиток наукових основ проектування системи оперативного забезпечення технологічної працездатності мобільних агрегатів під час польових механізованих робіт. Методологічним орієнтиром досліджень служили теорія систем, кібернетичні принципи управління, сучасні технології інформаційного забезпечення процесів управління, а також теорія вимірювань та оцінювання, теорія якості.
У результаті досліджень представлено системний вигляд процесів машиновикористання під час польових механізованих робіт. Дослідження дозволило удосконалити основні структурні елементи процесу використання машин в системі оперативного забезпечення технологічної працездатності мобільних агрегатів в реальних виробничих умовах. Сформульовано визначення поняття «технологічні налаштування» у сфері використання МТА, що розкриває системну сутність процесів взаємодії її компонентів.
Реалізовано основні принципи системного підходу стосовно процесів машиновикористання в сільському господарстві в рамках завдання підвищення ефективності здійснення польових механізованих робіт. Це досягнуто системною інтеграцією процесів виробничої агротехнологічної експлуатації і технічного забезпечення експлуатаційних характеристик машинно-тракторних агрегатів.
Висновки. Запропонований системний вигляд процесів машиновикористання в сільському господарстві дозволяє провести дослідження якісно нових ознак і властивостей предметної області. Такий підхід дозволив розробити і реалізувати нові технології і засоби вимірювального контролю для забезпечення технологічної надійності в умовах змінного часу роботи мобільних сільськогосподарських агрегатів.
Результати досліджень використані під час розроблення Програми соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан, упроваджені в навчальні процеси підготовки кадрів агроінженерного профілю.

Біографія автора

Алшын Нарикович Алтыбаев, Казахський НДІ механізації та електрифікації сільського господарства

Алшин Алтибаєв

Посилання

. Организация эффективного использования машинно-тракторного парка / Л.И. Кушнарев, С.Л. Кушнарев, А.В. Чепурин, Е.Л. Чепурина // Учебник для вузов. Под ред. д.т.н. Л.И. Кушнарева. – М.: ФГНУ «Росинформтех». - 2015. – 245 с.

Алтыбаев А.Н. Рекомендации по эффективному использованию техники, укрупнению крестьянских и фермерских хозяйств в условиях Юго-восточного региона Казахстана / А.Н. Алтыбаев, В.А. Голиков. Рекомендации. – Алматы. – 2012. – 88с.

О проблеме машиноиспользования в сельском хозяйстве / Студопедия. [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.ru/8_171397_o-probleme-mashino- ispolzovaniya-v-selskom-hozyaystve.html (Дата обращения: 08.05.2018).

Farm machinery management information system / S. Fountas, C.G. Sorensen, Z. Tsiropoulos, C. Cavalaris, T. Gemtos // Computers and Electronics in Agriculture. – Vol. 110. – 2015. – P.131-138.

Real-time Monitoring System of Agricultural Machinery Operation Information Based on ARM11 and GNSS / M. Xiang, S. Wei, M. Zhang, M. Z. Li. // IFAC-PapersOnLine. - Vol. 49, Issue 16. – 2016. – P.121-126

Ветохин В.И. Систематизация свойств почвы как элемент теории проектирования почвообрабатывающих орудий и технологий / В.И. Ветохин // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наукових праць. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, 2009. – Вип. 13(27). – Кн.2. – С.30-38.

Ветохин В.И. Анализ свойств почвы применительно к процессу управления ее состоянием / Ветохин В.И., Алтыбаев А.Н., Голованов Д.А. // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-технич. конф. посвящен. 70-летию со дня образования РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» – Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 176-180.

Алтыбаев А.Н. Научно-методологические основы формирования системы технологической настройки машинно-тракторных агрегатов (на примере сельскохозяйственных машин противоэрозионного комплекса): Автореферат дис. … д-ра техн. наук / А.Н. Алтыбаев. – Алматы, 2010. – 43с.

СТ РК 12.005-2003. Комплект приспособлений для контроля технического состояния и настройки сельскохозяйственных машин. Технические условия. Введ. 2003.13.10. – Астана, 2003. – 24 с.

Бюджетная программа 703 МСХ РК «Разработка технической документации и опытных образцов сельскохозяйственных машин, комплектующих и узлов». – Астана, 2003.

Приспособление для регулировки положения рабочего органа почвообрабатывающего орудия: а.с. 1456756 SU, МПК G01B5/24 / А.Н. Алтыбаев, И.В. Ровный. – 4197071/30-15, Заявл. 30.12.1986, опубл. 07.02.1989, Бюл. №5.

Устройство для контроля положения лапы рабочего органа почвообрабатывающего орудия: Предварительный патент на изобретение №18152 KZ, МПК A01B 71/02 / Алтыбаев А.Н., Ровный И.В. - 2004/1758.1; Заявл. 13.12.2004, опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.

Алтыбаев А.Н. Моделирование процессов функционирования технологической системы обработки почвы / А.Н. Алтыбаев, А.Е. Есікенова // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь». – Алматы, 2015.

Есікенова А.Е. Компьютерное моделирование процессов функционирования технологической системы обработки почвы: Магистерская диссертация по специальности «ВТ и ПО» / Есікенова А.Е. // Научный руководитель, д.т.н. Алтыбаев А.Н., КазНАУ. – Алматы, 2016. – 90с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування