МАТРИКАЛЬНА РІЗНОЯКІСНІСТЬ НАСІННЯ ТА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН СОЇ

Автор(и)

Анотація

Метою досліджень було встановлення закономірностей формування рослин сої залежно від матрикальної різноякісності висіяного насіння.
Методи. Польові досліди проведено в умовах правобережного Лісостепу України (Київський агроґрунтовий район Правобережного Лісостепу). Фактори досліду: фактор А – сорт (А1 – «Київська 98»; А2 – «Чернятка»); фактор Б – місце формування висіяного насіння на материнській рослині: Б1 – нижній ярус (1–5-ий стеблові вузли), Б2 – середній ярус (6–10-ий стеблові вузли), Б3 – верхній ярус (11-ий стебловий вузол і вище), Б4 – бічні гілки.
Соя вирощувалася за традиційною для регіону технологією, за виключенням елементів, включених до схеми досліду. Вплив досліджуваних факторів на ріст рослин сої встановлено шляхом визначення біометричних показників при розборі пробного снопа.
Результати. Аналіз даних про висоту рослин засвідчує, що найвищими рослини обох досліджуваних сортів сої були за сівби насінням, сформованим у нижньому ярусі материнських рослин. Чим вище на материнській рослині сформоване висіяне зерно, тим нижчими були рослини, що з нього розвинулися.
Між висотою (ярусом) формування насіння на материнській рослині і висотою рослин наступного покоління існує обернена кореляційна залежність, виражена коефіцієнтом кореляції r = –0,517.
Проведений нами аналіз свідчить про наявність слабкої оберненої кореляційної залежності між місцем формування насіння на материнській рослині і кількістю вузлів на головному стеблі у рослин наступного покоління: r = –0,504. Щільніший обернений зв’язок існує між місцем формування насіння на материнській рослині і кількістю вузлів із бобами на головному стеблі у рослин наступного покоління: r = –0,762.
Кореляційний аналіз засвідчує, що висота прикріплення нижніх бобів, згідно з отриманими експериментальними даними, пов’язана прямою кореляційною залежністю, вираженою коефіцієнтом r = 0,913, з висотою рослин і середньою оберненою кореляційною залежністю з місцем (ярусом) формування насіння на материнській рослині (r = –0,517).
Висновки. На основі експериментальних даних установлено, що в умовах правобережного Лісостепу України біометричні показники рослин сої залежить від сорту, місця формування насіння на материнській рослині та від інших умов.
Сівба насінням, сформованим у нижньому ярусі головного стебла материнських рослин, спричиняє формування рослин із максимальними показниками висоти рослин (84,4 см у сорту «Київська 98» та 81,2 см – у сорту «Чернятка»), товщини стебла біля кореневої шийки (6,1 мм у рослин сорту «Київська 98» та 6,3 мм – у рослин сорту «Чернятка»), висоти прикріплення нижніх бобів (17,9 см у рослин сорту «Київська 98», 18,1 см – у рослин сорту «Чернятка»).
Між висотою (ярусом) формування насіння на материнській рослині і висотою рослин наступного покоління існує обернена кореляційна залежність, виражена коефіцієнтом кореляції r = –0,517. Між ярусом формування насіння на материнській рослині і товщиною стебел біля кореневої шийки у рослин наступного покоління існує обернена кореляційна залежність r = –0,782. Висота прикріплення нижніх бобів пов’язана прямою кореляційною залежністю, вираженою коефіцієнтом r = 0,913, з висотою рослин і середньою оберненою кореляційною залежністю з місцем (ярусом) формування насіння на материнській рослині (r = –0,598).
Ключові слова: соя, насіння, біометричні показники, різноякісність.

Опубліковано

2023-11-29