МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В НЕЗРОШУВАНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

Анотація

У статті висвітлено результати математичного моделювання врожайності пшениці озимої, вирощуваної в незрошуваних умовах Півдня України залежно від сортових особливостей культури.
Мета досліджень полягала в розробці математичного рівняння врожайності сортів пшениці озимої в незрошуваних умовах степової зони залежно від таких сортових особливостей культури, як зимостійкість, стійкість до вилягання, осипання та посухи.
Методи. Під час виконання досліджень використовувалася методика множинного регресійного аналізу даних для побудови математичної моделі ідіотипу пшениці озимої. Експериментальним базисом для математичного моделювання стали результати екологічного сортовипробування пшениці озимої в незрошуваних умовах ПОК «Зоря» та ДП «Ілліч-Агро Запоріжжя». Оцінка якості й адекватності моделі встановлювалася за показником множинного коефіцієнту детермінації, а точність моделі – за величиною середньої абсолютної похибки у відсотках. Для кращого розуміння впливу досліджуваних ознак на продуктивність пшениці озимої виконано розрахунок рангових кореляцій, а для встановлення взаємозв’язку та спорідненості між сортовими ознаками розраховано матрицю коефіцієнтів кореляції Фехнера. Математичні розрахунки виконувалися у табличному процесорі «Microsoft Excel 365» та у статистичному процесорі «BioStat v.7».
Результати. Математична оцінка досліджуваних сортових особливостей пшениці озимої дала змогу встановити, що максимальне позитивне значення для формування врожайності культури в умовах степової зони України за незрошуваних умов має посухостійкість (коефіцієнт кореляції Пірсона становить +0,19), водночас інші фактори є другорядними або мають негативний ефект на продуктивність культури. Під час оцінки множинної регресійної моделі дана закономірність підтверджується, додатково підкреслюється суттєвий позитивний ефект стійкості до осипання. Множинна регресійна модель має високу адекватність (множинний коефіцієнт кореляції становить 0,9791; коефіцієнт детермінації – 0,9587; коригований коефіцієнт детермінації – 0,8463) і достатню точність (величина середньої абсолютної похибки у відсотках становить 18,45%).
Висновки. Відповідно до результатів множинного регресійного аналізу та розрахунку рангових кореляцій максимальний ефект на продуктивність культури у зазначених агровиробничих умовах забезпечує сортова ознака посухостійкості, мінімальний – холодо(зимо)стійкість. Запропонована математична модель продуктивності пшениці озимої в незрошуваних умовах Півдня України має високу адекватність і середньо-високу прогностичну цінність.
Ключові слова: зимостійкість, ідіотип сорту, математична модель, посухостійкість, регресійний аналіз, стійкість до вилягання, стійкість до осипання, урожайність.

Опубліковано

2023-11-29