«РИЗИК-ПРОФІЛЬ» ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження – удосконалити систему управління випробувальної лабораторії обґрунтуванням принципів класифікації та оцінюванням її ризиків, застосовуючи миследіяльнісну методологію.
Досягнення мети передбачає визначення джерела походження ризику, вибір шкали оцінки впливу ризику, встановлення реперних (контрольних) точок, оцінювання ризику, розроблення і впровадження коригувальних дій.
Методи дослідження. Базовим методом дослідження є використання миследіяльнісної методології до класифікації та оцінювання ризиків діяльності випробувальної лабораторії.
Результати дослідження. Рівні ієрархії визначаються рівнем наслідків (низький, високий,
середній) від настання негативної ситуації. Фази визначаються видом (категорією) ризику за етапом його визначення. Прогнозовані ризики визначаються методом прогнозування на визначений майбутній період часу (наприклад, наступний календарний рік). Фактично виявлені – це ризики, які виявлені і направлені на короткострокову перспективу їх появи. Не виявлені – це ризики, які залишаються не ідентифікованими та виникають від упровадження неправильних превентивних заходів. Ці ризики обумовлюються невизначеністю вхідної інформації під час аналізування ризиків та недостатністю заходів для усунення можливих негативних наслідків. Запропонована система класифікації ризиків допомагає скласти «ризик-профіль» лабораторії – умовний показник, який характеризує здатність лабораторії до можливого надання недостовірних результатів випробувань.
Висновки. Запропоновані принципи класифікації та метод оцінювання ризиків випробувальної лабораторії застосуванням миследіяльнісної методології. Це допомогло встановити залежність між рівнем ризику, його джерелом і періодом впливу, що дає змогу визначити найуразливіші на певний момент часу елементи системи управління та намітити шляхи для покращення і пошуку можливостей. Наукова цінність дослідження полягає в обґрунтуванні принципів класифікації та оцінювання ризиків випробувальної лабораторії застосуванням миследіяльнісної методології. Практична цінність дослідження полягає у можливості формування «ризик-профілю» лабораторії, що дає об’єктивну інформацію про поточний стан системи управління лабораторії та вказує на можливі шляхи покращення.

Біографії авторів

В. Кравчук , УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р техн. наук, проф., академік НААН,

А. Коробко, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук, доц.,

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування