РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

Ключові слова:

Інтенсифікація біологічного агровиробництва, Техніко-технологічні рішення, Методи розроблення.

Анотація

Мета дослідження – напрацювання концептуальної системи розроблення техніко-технологічних рішень підвищення ефективності біологічного виробництва, зокрема визначення методів їх розроблення.
Методи дослідження. Розробка базується на використанні агроекологічних та біотехнологічних методів через ценологічний підхід, а також комплексного, системного та логічного методів дослідження.
Результати. Запропоновано визначення поняття техніко-технологічного рішення та визначено рівні відповідно до проблем, які потребують вирішення. Техніко-технологічне рішення являє собою дуалістичну інформацію, яка містить такі взаємозв’язані складові: технологічний процес (технологічні операції, їх послідовність, вимоги до них тощо); перелік (комплекс) технічних засобів для їх реалізації. Відповідно до виробничих проблем, які потребують вирішення, техніко-технологічні рішення можуть відповідати таким рівням:
1. Вибір оптимального чи раціонального рішення, виходячи з показників конкретного сільськогосподарського підприємства, наявності машинно-тракторного парку, фінансових та матеріальних ресурсів;  
2. Вирішення техніко-технологічного протиріччя щодо конкретної технологічної операції, застосування біотехнологічної або агротехнічної альтернативи;
3. Вирішення комплексу техніко-технологічних і агроекологічних протиріч, які дозволяють відновити малий колообіг поживних речовин, вирішити проблеми збереження родючості, отримання високоякісної продукції досягненням синергетичного ефекту.
Висновки. Щоб розробити техніко-технологічні рішення для інтенсифікації біологічного агровиробництва пропонується використання методів:
- біотехнологічної заміни;
 - винесення біогенних процесів з агробіоценозу на промислові майданчики;
 - випередження кліматичних змін;
 - введення в трофічний ланцюг агробіоценозу додаткової ланки для ізолювання або видалення забруднюючих речовин;
 - використання прийомів та елементів точного землеробства.
Інтенсифікацію біологічного агровиробництва доцільно проводити шляхом розроблення та впровадження науково обґрунтованих та ефективних техніко-технологічних рішень біологічного виробництва, які відповідають конкретним природно-кліматичним умовам і спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

Біографії авторів

М. Новохацький, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. с.-г. наук, доц.

В. Таргоня, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

д-р с.-г. наук

Посилання

Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е.Г. Дегодюк, В. Ф. Сайко, М. С. Корнійчук та ін. За ред. Е. Г. Дегодюка. – К.: Урожай, 1992.-320 с.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / [В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар]; Міністерство аграрної політики та продовольства України: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2015. – 239 с.

Грунтозахисна біологічна система землеробства в Україні / За ред. М.К. Шикули.; Націон. аграр. уні-т України. – К.: Оранта, 2000. – 389 с.

Новохацький М. До питання розроблення біологізованих сівозмін біологічного агровиробництва / М. Новохацький, В. Таргоня, О. Бондаренко, О. Мельник // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; Дослідницьке, - 2018. – Вип. 23(37) – С. 168-174

Diercks R.. Inteuzierter Landbau / R. Diercks, R. Heitefuss; BLB Verlagsyell – schaft mbH. Munchen. – 1994. – 432 s.

Pogorelyj L. The Conception of Mechanised Technologies Development and Complex Eguipment for Assurance of Agriculture Ecologisation / L. Pogorelyj, V. Jaseneckij, V. Targonja : Scientific Network AGRORISKS: Elimination of Agricultural Risks to Health and Environment. – Warszawa: IBMER, 2003. – S. 181–184.

Kravchuk V. Scientific Support of Development of Technologies and Technical Means for Ecologization of Agricultural Production on the Basis of Cenological Approach / V. Kravchuk, V. Targonya, V. Dubrovin : Рroceedings 13-th International Conf. Institute of Agricultural Tngineering [«Biosystems Engineering and Processes in Agriculture»], (LUA, Raudondvaris, 25-26 September 2008.) – рр. 278–284.

Опубліковано

2019-05-01

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління