ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСІВУ ТА РОЗПОДІЛУ ДРІБНОНАСІННЄВИХ КУЛЬТУР

Т. Гайдай

Анотація


Мета. У статті представлена схема експериментальної установки для досліджень висіву та розподілу дрібнонасіннєвих культур з керуванням елементів взаємодії інформаційно-керівного засобу, методика роботи установки та результати досліджень.
Методи досліджень. Теоретичні – аналіз і синтез літературних інформаційних джерел; експериментальні – на основі поставленого лабораторно-польового експерименту.
Результати. Для забезпечення норми та досягнення рівномірності висіву сидеральних культур визначалися експериментальним шляхом на розробленій установці параметри, які впливають на якість висіву, а саме: параметри насіннєпровода і тарілчастого розсіювача (швидкість повітронасіннєвої суміші VПН, висота установки розсіювача НД та кут розкриття розсіювача β). Управління процесом висіву відбувалося за допомогою інформаційно-керівного засобу. Досліджували розподіл насіння в комірках лотка зі зміною параметрів, у результаті чого отримали масиви даних для моделювання розподілу насіння по ходу агрегата. Завдяки методу імітаційного моделювання для оптимізації перекриття за різних варіантів відстані між розсіювачами зафіксували мінімальне значення коефіцієнта варіації на 10 кроці зміщення сусідніх епюр, чому відповідає відстань між розсіювачами рівна 0,5 см.  
Висновки. На основі досліджень запропоновано: процедуру визначення оптимальних параметрів конструкцій елементів висівного апарату котушкового типу, оцінювання динаміки руху насіння у пневматичному насіннєпроводі; визначення параметрів тарілчастого розсіювача  та керування процесом висіву інформаційно-керувальним засобом.

Ключові слова


Норма висіву; Тарілчастий розсіювач; Конструкційні параметри; Рівномірність розсіювання; Управління процесом висіву.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Ворожеин Ю. М. Исследование активного рабочего органа для безрядкового посева семян хлебных злаков 1 группы: автореф. дис. на получение научн. степени канд. техн. наук / Ворожеин Ю. М. – Ростов на Дону, 1972 – 24 с.

Кардашевский С. В. Испытания сельскохозяйственной техники / С. В. кардашевский, Л. В. Погорелый, Г. М. Фудиман – М.: Машиностроение, 1979. – 288 с.

Бююль А. П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / А. Бююль, П. Цефель // ДиаСофтЮп, 2005. — 608 с.

ДСТУ EN 13739-1:2004 Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювані та повнозахоплювані. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги – К.: Держспоживстандарт України , 2007. – 9 с.

ДСТУ EN 13739-2:2004 Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювані та повнозахоплювані. Захист довкілля. Частина 2. Методи випробувань – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.

КНД 46.16.02.08 – 95 Техніка сільськогосподарська. Методи визначення умов випробувань – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 1994. – 50 с.

Гайдай Т. Визначення оптимальних параметрів елементів насіннєвого бункера та блока розсіювання грунтообробно-посівного агрегата. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. Вип. 22(36). С. 66-74.

Гайдай Т. Визначення основних параметрів грунтообробно-посівного агрегата для висіву сидеральних культур / Т. Гайдай, Д. Читаєв// Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого: Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2018. Вип. 23(37). С. 112-118.